ΡΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΕ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Το ΠΑΚΟΕ εδώ και τρία χρόνια έχει επισημάνει τον κίνδυνο από την ανεξέλεγκτη ρύπανση των ρεμάτων και παραρεμάτων της Αττικής και τεκμηριώνει τη θέση του αυτή με μετρήσεις και αναλύσεις στα μαύρα νερά των ρεμάτων.

Ο Ποδονίφτης είναι ένα από τα ρέματα αυτά και με αφορμή την πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ, πιστεύει ότι οι συνθήκες αντιμετώπισης τους από την Περιφέρεια θα αλλάξουν.

Ακύρωσε την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρωναναφορικά με το έργο ολικού τσιμεντώματος των τελευταίων 770 μέτρων φυσικής κοίτης του Ποδονίφτητο Συμβούλιο της Επικρατείας με απόφασή του την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019.

Σταθμό κατά των περιβαλλοντοκτόνων πολιτικών δεκαετιών κυβερνήσεων και περιφέρειας χαρακτηρίζουν την απόφαση περιβαλλοντικοί φορείςσε ό,τι αφορά τη διαχείριση ποταμών, υγρότοπωνκαι ρεμάτων.Προτείνουν σε αυτή την κατεύθυνση την προστασία ή και την ανάκτηση της οικολογικής ακεραιότητας των τελευταίων, αποκλειστικά και μόνο μέσω των μεθόδων της φυσικής μηχανικής,καλώντας παράλληλα την πολιτεία – κυβέρνησηκαι περιφέρειες– να εφαρμόζουν τις σχετικές κοινοτικές οδηγίες και τις πρακτικές που απορρέουν από αυτές και να αναθεωρήσουν τη νομολογία της χώρας.