Με βάση τον παρακάτω πίνακα μετρήσεων και το σχεδιάγραμμα διαπιστώνεται ότι οι μετρήσεις της μαγνητικής επαγωγής (καρκινογόνος για τα παιδιά ιδιαίτερα) ξεπέρασαν πολλές φορές τα ανώτατα επιτρεπτά όρια.

Με το δεδομένο ότι η περιοχή είναι πυκνοκατοικημένη και εγκυμονεί πολλούς κινδύνους για τους κατοίκους πιστεύουμε και θα κάνουμε κάθε ενέργεια ώστε να απομακρυνθεί ο συγκεκριμένος σταθμός.