Στην Ελλάδα της κρίσης  και της οικολογικής υποβάθμισης φωτεινή ελπίδα για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και ευκαιρίες για επαγγελματική αποκατάσταση φαίνεται πως προσφέρουν τα «πράσινα» επαγγέλματα που καλύπτουν από τον πρωτογενή ως και τον τεταρτογενή τομέα της οικονομίας, δηλαδή από την γεωργία ,την κτηνοτροφία και την αλιεία ως και την εξόρυξη ορυκτών πόρων και από την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ,την ανακύκλωση απορριμμάτων , το εμπόριο και τη διακίνηση πράσινων προϊόντων ως και διαδικασίες εκπαίδευσης και κατάρτισης πάνω στην πράσινη ανάπτυξη ή υπηρεσίες συμβουλών και έρευνας για την αειφόρο ανάπτυξη. Ειδικότερα στη χώρα μας  οι τομείς στους οποίους αναπτύσσεται η πράσινη απασχόληση είναι η ύδρευση, η αποχέτευση και η διαχείριση των υγρών αποβλήτων, η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και η διαχείριση παράκτιων περιοχών ,ο έλεγχος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης  και της ρύπανσης του εδάφους, η διαχείριση απορριμμάτων και επικίνδυνων αποβλήτων, το αστικό περιβάλλον καθώς και η εξεύρεση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και οι  εναλλακτικές μορφές τουρισμού και μεταφορών.  Τα επαγγέλματα που αναμένεται να αναπτυχθούν σημαντικά είναι του γεωπόνου φυτικής παραγωγής, του γεωτεχνολόγου-περιβαλλοντολόγου , του μηχανικού περιβάλλοντος, του περιβαλλοντολόγου , του τεχνικού βιολογικής γεωργίας αλλά και του τεχνολόγου ενέργειας .