Δελτίο Τύπου 837                                                                         Αθήνα, 1.04.2024

Επιστημονικό συνεργείο του ΠΑΚΟΕ μετά από επώνυμες καταγγελίες κατοίκων της Αίγινας  πραγματοποίησε στις 27/03/2024 δειγματοληψίες και επιτόπιες οργανοληπτικές μετρήσεις σε διάφορα σημεία στο νησί (συνημμένοι Πίνακες) στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης και σε νερά κολύμβησης.

 Τα αποτελέσματα των επιτόπιων μετρήσεων , των μικροβιακών προσδιορισμών και των  χημικών αναλύσεων παρατίθενται στους παρακάτω Πίνακες και χάρτες ,αποδεικνύουν τα παρακάτω.

Α) ΝΕΡΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

1)Μικροβιακό φορτίο                                                                                                                                    Όσον αφορά τους μικροβιακούς προσδιορισμούς σε  τρία (3 )δείγματα βάσει του Πίνακα το 2 , 6  και το 7 βρέθηκαν Ε.  Coli και Εντερόκοκκοι. Τα υπόλοιπα δώδεκα (12) δείγματα είναι απαλλαγμένα από μικροβιακό φορτίο.

2)Χημικές αναλύσεις

  1. Το εξασθενές Χρώμιο σε όλα τα δείγματα ήταν πάνω από το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο και ιδιαίτερα στα δείγματα από 7 έως 17 δείγματα
  2.  Όσον αφορά τα θειικά άλατα σε δύο ( 2 ) δείγματα και συγκεκριμένα το 5 και το 7 ξεπέρασαν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια.

Γ) Οργανοληπτικές αναλύσεις 

  1. Τα ολικά διαλυμένα στερεά ( TDS ) σε δύο σημεία ξεπέρασαν το ανώτατο επιτρεπτό όριο των 500 mg /l στο 4 και στο 5.
  2. Όσον αφορά την αγωγιμότητα , σε δύο σημεία ξεπέρασαν σχεδόν το 100% του ανώτατου επιτρεπτού ορίου και συγκεκριμένα στο 4 και 5.
  3. Η Θολερότητα σε όλα τα δείγματα ήταν χαμηλότερη του ανώτατου επιτρεπτού ορίου.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης που διαχέεται στο δίκτυο αντιμετωπίζει πρόβλημα εξασθενές χρωμίου , θολερότητας και ολικών διαλυμένων στερεών  (TDS) , τα οποία πολλές φορές μπορεί να είναι ανενεργά ή τοξικά.

Β) ΝΕΡΑ ΚΟ0ΛΥΜΒΗΣΗΣ

1)Μικροβιακό φορτίο                                                                                                                                   

Σύμφωνα με τον συνημμένο Πίνακα το μικροβιακό φορτίο σε δύο μόνο σημεία και συγκεκριμένα στο νούμερο 6 και 26 ξεπερνούν το νομοθετημένο όριο των Εντερόκκοκων.

2)Χημικές αναλύσεις

Το χημικά καταλυσκόμενο οξυγόνο ( που σημαίνει παρουσία επικίνδυνων οργανικών χημικών ενώσεων ) έχει ξεπεράσει το από έξι έως και οκτώ φορές

Γ) Οργανοληπτικές αναλύσεις 

Η Θολερότητα σε όλα τα δείγματα ήταν πολύ πάνω από  το ανώτατο επιτρεπτό όριο.

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Στις θαλάσσιες περιοχές που έγιναν επιτόπιες οργανοληπτικές μετρήσεις και αναλύθηκαν τα δείγματα βρέθηκαν αυξημένες τιμές συγκεντρώσεις  εξασθενές  χρωμίου.

Χάρτης δειγματοληψίας των νερών ανθρώπινης κατανάλωσης

Χάρτης δειγματοληψίας των νερών κολύμβησης