Δελτίο Τύπου 768 ΑΘΗΝΑ 20/09/2023

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΧΕΙ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Η τσιμεντοβιομηχανία ΤΙΤΑΝ,για την οποία το ΠΑΚΟΕ επανειλημμένως από το 2014 και έπειτα έχει αποδείξει ότι ρυπαίνει το περιβάλλον, ειδικά στην περιο χή του Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη, όχι μόνο ρυπαίνει το περιβάλλον, αλλά από αυτή την ρυπογόνο δραστηριότητά της έχει τεράστια κερδοφορία.

Ασύλληπτα  κέρδη

Σύμφωνα με το οικονομικό ρεπορτάζ υπάρχει σημαντική αύξηση στις πωλήσεις και την κερδοφορία του Ομίλου Τιτάν κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους.

Ειδικότερα, οι ενοποιημένες πωλήσεις ξεπέρασαν τα €1,2 δισ. και ανήλθαν στα €1.229 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 18,7% έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2022. Τα ισχυρά αποτελέσματα επιτεύχθηκαν χάρη στα αυξημένα επίπεδα εγχώριας ζήτησης για τα περισσότερα προϊόντα του ομίλου στις κύριες αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται. Οι αυξήσεις των τιμών που εφαρμόστηκαν το 2022 σε όλες τις περιοχές, σε συνδυασμό με στοχευμένες αυξήσεις τιμών σε επιλεγμένες αγορές στις αρχές του 2023οι οποίες αποσκοπούσαν στον μετριασμό των επίμονων πληθωριστικών πιέσεων και στην αποκατάσταση των περιθωρίων κέρδους συνέβαλαν στη θετική πορεία των εσόδων.

Τα κέρδη προτόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν στα€241,2 εκατ., συγκριτικά με €136,3 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2022, καταγράφοντας αύξηση ύψους 77% και τα περιθώρια κερδοφορίας αυξήθηκαν, καθώς οι επενδύσεις που υλοποιήθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια βελτιώνουν σταδιακά στοιχεία του κόστους.

Παράλληλα, το ενεργειακό μείγμα βελτιώνεται χάρη στην αυξημένη χρήση εναλλακτικών καυσίμων, ενώ τα επίπεδα ενεργειακού κόστους εξομαλύνονται, παραμένοντας ωστόσο σε υψηλότερα από τα προ κρίσης επίπεδα.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου το τελευταίο δωδεκάμηνο (Ιούλιος 2022- Ιούνιος 2023) διαμορφώθηκαν σε €436 εκατ. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (NPAT) τους πρώτους έξι μήνες του 2023 υπερδιπλασιάστηκαν και έφτασαν τα €110,9 εκατ., συγκριτικά με €45,2 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2022.

Οι τάσεις και οι οικονομικές συνθήκες στις πολιτείες των ΗΠΑ όπου δραστηριοποιείτε ο Όμιλος παραμένουν ευνοϊκές για τον κατασκευαστικό κλάδο, ενισχύοντας τη ζήτηση και τις τιμές. Στην Ελλάδα η ζήτηση εξακολουθεί να αυξάνεται, ενώ οι τάσεις της αγοράς στη Νοτιοανατολική Ευρώπη παραμένουν θετικές από την αρχή του έτους έως σήμερα. Η εγχώρια ζήτηση αυξήθηκε σημαντικά στην Τουρκία, ενώ οι πωλήσεις μειώθηκαν ελαφρώς στην Αίγυπτο. Οι τάσεις των πωλήσεων σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων καταδεικνύουν βελτιωμένα επίπεδα ζήτησης με τις εγχώριες πωλήσεις τσιμέντου να αυξάνονται κατά 3%, ενώ οι πωλήσεις των αδρανών υλικών και των προϊόντων έτοιμου σκυροδέματος αυξήθηκαν κατά 6% και 3% αντίστοιχα έναντι της αντίστοιχης περιόδου πέρυσι».

Χρηματοδότηση και Επενδύσεις

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές για τους πρώτους έξι μήνες του έτους ανήλθαν σε €77 εκατ., σε σύγκριση με καθαρές εκροές €49,0 εκατ. το ίδιο διάστημα του 2022, κυρίως ως αποτέλεσμα της σημαντικής αύξησης των κερδών EBITDA κατά €104,9 εκατ.

Οι επενδυτικές δαπάνες του Ομίλου διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα και διαμορφώθηκαν σε €117,3 εκατ., χάρη στις μακροπρόθεσμες επενδυτικές πρωτοβουλίες σε όλες τις κύριες αγορές του Ομίλου. Το μεγαλύτερο μέρος των επενδυτικών δαπανών αφορούσε τις ΗΠΑ, όπου διατέθηκαν κεφάλαια για έργα που σχετίζονται με την ανάπτυξη και τη βελτιστοποίηση του κόστους. Στην Ελλάδα σημαντικά κεφάλαια διοχετεύθηκαν σε έργα που σχετίζονται με την ενεργειακή αποδοτικότητα και τη περαιτέρω χρήση εναλλακτικών καυσίμων, όπως η κατασκευή του ασβεστοποιητή στο εργοστάσιο τσιμέντου στο Καμάρι που πρόσφατα ολοκληρώθηκε.

Χάρη στα βελτιωμένα επίπεδα των κερδών EBITDA και του καθαρού δανεισμού, ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς EBITDA μειώθηκε σημαντικά σε 1,7x.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2023 μειώθηκε κατά €35,8 εκατ. σε σύγκρι- ση με το τέλος του 2022 και διαμορφώθηκε σε €761,5 εκατ.

O διεθνής οίκος αξιολόγησης Fitch ξεκίνησε να καλύπτει την TCI αξιολογώντας την πιστοληπτική της ικανότητα με ΒΒ+. Επιπρόσθετα αξιολόγησε με την ίδια πιστοληπτική ικανότητα ΒΒ+ τα υφιστάμενα ομόλογα που έχουν εκδο- θεί από την Titan Global Financeplc.

Ο Όμιλος συνεχίζει το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2023 και έως το τέλος του Ιουνίου 2023 είχε αγοράσει συνολικά 261.623 μετοχές έναντι €4,1 εκατ. Την ίδια ημερομηνία, ο Όμιλος κατεί- χε ίδιες μετοχές που αντιπροσώπευαν το 4,54% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου. Στις 11 Μαΐου 2023 η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε τη διανομή μικτού μερίσματος ύψους €0,60 ανά μετοχή σε όλους τους μετόχους της εταιρίας που ήταν εγγεγραμμένοι ως μέτοχοι της εταιρείας στις 29 Ιουνίου 2023. Το ποσό καταβλήθηκεστις 5 Ιουλίου 2023.

Συστηματική ρύπανση στο Δήμο Παύλου  Μελά

Το ΠΑΚΟΕ σε συνεργασία με τον Δήμο Παύλου Μελά τον Ιούλιο του 2020 ανέλαβε να πραγματοποιήσει την επιστημονική διερεύνηση των ρύπων της περιοχής, ένα έργο που υλοποιήθηκε σε δύο φάσεις από το επιστημονικό συνεργείο του.

Η πρώτη φάση περιελάμβανε την καταγραφή της παραγωγικής διαδικασίας και των χαρακτηριστικών του εργοστασίου «ΤΙΤΑΝ» με επιτόπιες παρατηρήσεις και τη μελέτη για τη χρησιμοποίηση μοντέλων καννάβου σε επιλεγμένες θέσεις για τη μέτρηση αερίων ρύπων σε απόσταση από 50 μέτρα έως δύο χιλιόμετρα περιμετρικά και ακτινωτά της τσιμεντοβιομηχανίας.

Η δεύτερη φάση περικλείει την υλοποίηση της έρευνα που διήρκησε ένα μήνα, το πόρισμα και τις προτάσεις που προέκυψαν από τις μετρήσεις που πραγματοποίησαν οι επιστημονικοί συνεργάτες του ΠΑΚΟΕ, όλα αυτά καταγεγραμμένα σε 939 σελίδες, δηλαδή:

  • 24ωρες μετρήσεις πέντε βασικών παραμέτρων ΡΜ10, ΡΜ2,5, VOC, Φορμαλδεΰδη, διοξειδίου του θείου και τριών συμπληρωματικών ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, διοξείδιο του αζώτου, ραδιενεργός ακτινοβολία.
  • 24ωρη δειγματοληψία και επιτόπιες μετρήσεις σε δείγματα πόσιμου νερού και δειγματοληψία τρεχούμενου νερού από ρεύματα παρακείμενα του εργοστασίου.
  • Εδαφολογικές μετρήσεις αναλύσεις σε απόσταση 50 μέτρων έως 750 μέτρων περιμετρικά και ακτινωτά της τσιμεντοβιομηχανίας
  • Στατιστική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων.
  • Συμπεράσματα από την εφαρμογή του μοντέλου διασποράς ρύπων.

Τα συμπεράσματα από τη 15ήμερη έρευνα είναι τα εξής:

  1. Από τους εννέα ρύπους που μετρήθηκαν ακτινωτά και περιμετρικά στο εργοστάσιο, διαπιστώθηκε ότι οι επτά σε όλες σχεδόν τις τιμές τους ξεπέρασαν τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια, γεγονός που καθιστά αδιαμφισβήτητο το γεγονός ότι ιδιαίτερα τις νυχτερινές ώρες το εργοστάσιο «ΤΙΤΑΝ Α.Ε.» είναι υπεύθυνο για την επικρατούσα ρυπασμένη ατμόσφαιρα.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι το γεγο- νός ότι οι επικίνδυνοι και καρκινογόνοι πτητικοί οργανικοί υδρογονάνθρακες τις νυχτερινές ώρες είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα (3-4 φορές πάνω από τα επι- τρεπόμενα όρια).

Η ραδιενεργός ακτινοβολία που βρέθηκε στις μετρήσεις είναι αποτέλεσμα της χρήσης της ιπτάμενης ραδιενεργού τέφρας.

Ανάλογη συμπεριφορά επιδεικνύ- ουν και το διοξείδιο του θείου και το διοξείδιο του αζώτου, εξίσου επικίνδυνων ρύπων.

Με βάση την ως άνω μελέτη αλλά και την εκτεταμένη μόλυνση που επικρατεί εδώ και χρόνια στην ατμόσφαιρα, στο έδαφος αλλά και στο νερό προς κατανάλωση της περιοχής, ο Δήμος Παύλου Μελά κατέθεσε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας αίτηση ακύρωσης κατά της βιομηχανίας «ΤΙΤΑΝ», που αφορά στην τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας της τσιμεντοβιομηχανίας.

Παράλληλα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την κακή ποιότητα του αέρα λόγω των αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ10).

Ειδικότερα με βάση τα στοιχεία που υπέβαλε η Ελλάδα στην Κομισιόν, στην περιοχή της Θεσσαλονίκης καταγράφηκαν συστηματικές υπερβάσεις των ανώτατων προβλεπόμενων ορίων για 14 συναπτά έτη από το 2005 (με εξαίρεση το 2013) μέχρι και το 2019. Θλιβερό είναι επίσης ότι στην Ελλάδα καταγρά- φεται το διπλάσιο σε αναλογία ποσοστό πρόωρων θανάτων εξαιτίας της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από διάφο- ρα τοξικά σωματίδια σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Δήμος μόλις έλαβε τα συμπεράσματα της έρευνας του ΠΑΚΟΕ τα κατέθεσεστο δημοτικό συμβούλιο ώστε να ξεκινήσει ο διάλογος και να παρθούν απο- φάσεις που θα εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον. Ωστόσο κι ενώ υπάρχουν τόσο σοβαρά στοιχεία που επιβεβαιώ- νουν το χρόνιο πρόβλημα στη Θεσσαλονίκη, ο επικεφαλής της μείζονος αντι- πολίτευσης στον Δήμο Παύλο Μελά, κ. Γεώργιος Λίλτσης, εξαπέλυσε προσωπική επίθεση και στον Δήμο αλλά και στον φορέα μας εντελώς αναιτιολόγητα λέγοντας και υπονοώντας ότι δεν είμαστε αξιόλογο εργαστήριο για να πραγματοποιήσουμε τέτοιου είδους μετρήσεις και ό,τι κάνουμε είναι μόνο για προσωρινές εντυπώσεις. Τόνισε μάλιστα πως και η αίτηση ακύρωσης που κατέθεσε ο Δήμος είναι χαμένη υπόθεση και για γέλια και πολλά άλλα τα οποία εν τέλει προσέβαλαν βάναυσα τους πολίτες.

Η άκρως προσβλητική και συκοφαντική συμπεριφορά του κ. Λίλτση, χωρίς να γνωρίζει κι έχοντας υπόψη του το πρόβλημα της Θεσσαλονίκης με την ατμοσφαιρική ρύπανση, πήρε τον δρόμο της δικαιοσύνης αφού το ΚΕΚ ΠΑΚΟΕ κατέθεσε αγωγή εναντίον του.

Το ΠΑΚΟΕ είχε τονίσει τότε ότι δεν θα επιτρέψει σε κανέναν και μάλιστα για μικροπολιτικές σκοπιμότητες να θίξει και να προσβάλει την αξιοπιστία του, αφού εδώ και 42 χρόνια (44 σήμερα) μοναδικό του μέλημα είναι η προ-στασία του περιβάλλοντος και η δημόσια υγεία των πολιτών.

Η τσιμεντοβιομηχανία «ΤΙΤΑΝ» πήρε άδεια και λειτουργεί τη μονάδα καύσης απορριμμάτων με τη χρήση των ιδιαί- τερα τοξικών και καρκινογόνων για την ατμόσφαιρα RDF και SRF. Η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να λάβει άμεσα μέτρα όχι μόνο για την αποφυγή των ευρωπαϊκών προστίμων αλλά πάνω από όλα για την προστασία της δημόσιας υγείας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Θεσσαλονίκης.Οι υπερβάσεις των επιτρεπόμενων ορίων σε επτά από τους εννέα ρύπους που μετρήθηκαν γύρω από το εργοστάσιο του Τιτάν στη  Θεσσαλονίκη και τις οποίες κατέγραψε το Πανελλήνιο  Κέντρο Οικολογικών Ερευνών  (ΠΑΚΟΕ), σε μετρήσεις που  διενήργησε τον Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 2020, μετά από σχετική ανάθεση που του έγινε από  τη δημοτική αρχή του Δήμου Παύλου Μελά, ήταν αντικείμενο σε συνεδρίαση του δημοτικό συμβουλίου του Δήμου, όπου ο Πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι έγιναν πάνω από 40.000 μετρήσεις ενώ σημείωσε: «ιδιαίτερης σημασίας είναι το γεγονός ότι οι επικίνδυνοι και καρκινογόνοι πτητικοί οργανικοί 3 ως 4 φορές πάνω από τα όρια. Η ραδιενεργός ακτινοβολία, επίσης, που βρέθηκε στις μετρήσεις είναι αποτέλεσμα της χρήσης ιπτάμενης ραδιενεργού τέφρας ως σταθερο- ποιητή στην παραγωγή τσιμέντου. Ανάλογη συμπεριφορά επιδεικνύουν και το διοξείδιο του θείου  και το διοξείδιο του αζώτου που  είναι εξίσου επικίνδυνοι ρύποι».

Ο κ. Χριστοδουλάκης επισήμανε ότι από το 2014 το εργοστάσιο του Τιτάν στο δήμο Παύλου Μελά πραγματοποιεί καύση RDF και SRF. Ο όρος περιγράφει τα υπολείμματα της ανακύκλωσης απορ- ριμμάτων και συσκευασιών καθώς και τα υπολείμματα της επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων. Τόνισε, παράλληλα, την ανάγκη να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας. Ο Δήμαρχος Παύλου Μελά, Δημήτρης Δεμουρτζίδης είχε κατέθεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, τα αποτε- λέσματα της έρευνας του ΠΑΚΟΕ μαζί με αίτηση Ακύρωσης κατά της απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που αφορά στην τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας της «ΤΙΤΑΝ» για την άδεια καύσης χρήσης δευτερογενών καυσίμων RDF και SRF. Είχε εκφράσει με τον τρόπο αυτό την αντίθεση του Δήμου στην καύση των συγκεκριμένων καυσίμων, την μακροχρόνια περιβαλλοντική υποβάθμιση από τη χρήση πετ-κοκ και τη ρύπανση της περιοχής από τις δραστηριότητες της τσιμεντοβιομηχανίας.

Ρύπανση στο Καμάρι Βοιωτίας

Το περασμένο Νοεμβρίου το ΠΑΚΟΕ ανέδειξε  εγκληματική δράση της βιομηχανίας τσιμέντου «ΤΙΤΑΝ» στο Καμάρι σε βάρος της υγείας των πολιτών και των κατοίκων της Δυτικής Αττικής και Βοιωτίας από την τοξική και καρκινογόνο ρύπανση που προκαλεί η ανεξέλεγκτη παραγωγική διαδικασία τσιμέντου. Όλα τα παραπάνω αποτελούν αρνητικές παρεμβάσεις στις προσπάθειες που γίνονται για την κλιματική αλλαγή. Ζητάμε άμεση παρέμβαση από τον Εισαγγελέα της Θήβας, στον οποίο θα καταφύγουμε ενάντια στην βιομηχανία και στις υποτιθέμενες προσπάθειες του Δήμαρχου Τανάγρας και των αντιπεριφερειαρχών Στερεάς Ελλάδας και Δυτικής Αττικής. Επιστημονικό συνεργείο του ΠΑΚΟΕ, μετά την καταγγελία πολιτών για παραβιάσεις από το εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ στο Καμάρι Βοιωτίας, ως προς την διαχείριση των αποβλήτων της βιομηχανίας, επισκέφτηκε το σημείο στις 14/11/2022. Πραγματοποιήθηκαν ενδεικτικές μετρήσεις για την ποιότητα του αέρα για τους επικίνδυνους αέριους ρύπους ΡΜ1,ΡΜ2,5,  ΡΜ10,  φορμαλδεΰδης,  VOC  και ηλεκτρομαγνητικής  ακτινοβολίας  και  για την  ποιότητα  του  νερού  για    εξασθενές χρώμιο,  φωσφορικά  θειικά  και  νιτρικά ιόντα  και  έγινε  μέτρηση  του  COD  των δειγμάτων  στην  περιοχή  του  Καμαρίου. Ως προς τα απόβλητα του εργοστασίου ΤΙΤΑΝ στο Καμάρι το ΠΑΚΟΕ είχε επισημάνει με τις μετρήσεις του πως πραγματοποιείται ανεξέλεγκτη απόρριψη υγρών αποβλήτων της βιομηχανίας στον υδροφόρο ορίζοντα με τελική κατάληξη τον ποταμό Σαρανταπόταμο. Είναι απαράδεκτο μια βιομηχανία, η οποία διαχειρίζεται και απόβλητα άλλων βιομηχανι- ών, να αποφασίζει ότι θα ρυπαίνειμε αυτό τον τρόπο το περιβάλλον.

Στο σκαμνί της δικαιοσύνης η ΤΙΤΑΝ

Το ΠΑΚΟΕ αγανακτισμένο κατέ- θεσε τον περασμένο Δεκέμβριο αγωγή κατά της ΤΙΤΑΝ ΑΕ για εγκληματική αδιαφορία και αναμένεται η εκδίκαση της υπόθεσης.

Το ΠΑΚΟΕ μένοντας πιστό στις καταστατικές αρχές του και στα όσα υπόσχται, έχει καταθέσει αγωγή σε βάρος της τσιμεντοβιομηχανίας ΤΙΤΑΝ που λειτουργεί εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου στο Καμάρι Βοιωτίας.

Στην αγωγή έχουν παρουσιαστεί όλα τα πραγματικά περιστατικά τα οποία συνθέτουν την εγκληματική δράση της βιομηχανίας τσιμέντου ΤΙΤΑΝ στο Καμάρι σε βάρος της υγείας των πολιτών και των κατοίκων της Δυτικής Αττικής και Βοιωτίας από την τοξική και καρκινογόνο ρύπανση που προκαλεί η ανεξέλεγκτη παραγωγική διαδικασία τσιμέντου. Ειδικότερα το ΠΑΚΟΕ αναφέρθηκε στα εξής: Στην καταγγελία των κων Αγάθη, κτηνοτρόφων στην περιοχή Καμάρι, που αφορά την εκπομπή ρύπων στην ατμόσφαιρα από το εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ στο Καμάρι Βοιωτίας, οι οποίοι ξεπερνούν κατά πολύ τη συνήθη χρήση ή αυτή που επιβάλλεται από τα υποχρεωτικά μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, οδήγησε το επιστημονικό συνεργείο του ΠΑΚΟΕ στην πραγματοποίηση επιστημονικής διερεύνησης των ατμοσφαιρικών ρύπων της περιοχής γύρω από την τσιμεντοβιομηχανία την 19.09.2022 σε 14 σημεία.Μετά τις επίμονες καταγγελίες πολιτών για διαρκείς παραβιάσεις από το εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ στο Καμάρι Βοιωτίας, ως προς την διαχείριση των αποβλήτων της βιομηχανίας, το ΠΑΚΟΕ επισκέφτηκε εκ νέου το σημείο και στις 14/11/2022. Πραγματοποιήθηκαν ενδεικτικές μετρήσειςγια την ποιότητα του αέρα για τους επικίνδυνους αέριους ρύπους ΡΜ1, ΡΜ2,5, ΡΜ10, φορμαλδεΰδης, VOC και ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και για την ποιότητα του νερού για εξασθενές χρώμιο, φωσφορικά θειικά και νιτρικά ιόντα και έγινε μέτρηση του COD των δειγμάτων στην περιοχή του Καμαρίου. Και τις δύο φορές τα αποτελέσματα των μετρήσεών μας ήταν απογοη- τευτικά, οι τιμές ξεπέρασαν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια, γεγονός που καθιστά αδιαμφισβήτητο το γεγονός ότι το εργοστάσιο «ΤΙΤΑΝ Α.Ε.» είναι υπεύθυνο για την επικρατούσα ρυπασμένη ατμόσφαιρα και μαρτυρούν σημαντική υποβάθμιση της ποιότητας του αέρα και του νερού, σε μια περιοχή που  γειτνιάζει με κτήματα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.

Ανάλογες μετρήσεις είχε διενεργήσει το ΠΑΚΟΕ και τον Ιούλιο του  2020 στο εργοστάσιο του ΤΙΤΑΝ (περιοχή Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης) σε συνεργασία με τον Δήμο  Παύλου Μελά, όταν ανέλαβε να πραγματοποιήσει την επιστημονική διερεύνηση των ρύπων της περιοχής, ένα έργο που υλοποιήθηκε σε δύο φάσεις από το επιστημονικό συνεργείο του.

Δεν πρέπει να παραγνωρίζει κανείς ότι τις επιπτώσεις στο περιβάλλον που έχει το σύνολο της παραγωγικής διαδικασίας των τσιμεντοβιομηχανιών: εκπομπή σκόνης, θορύβου, δονήσεων και αέριων ρύπων όπως του CO2, αλλοίωση του φυσικού τοπίου, θερμικές μεταλλαγές στο περι- βάλλον και επίδραση στη χλωρίδα, στερεά απόβλητα, ανάλωση φυσικών πόρων (πρώτων υλών, νερού, ορυκτών καυσίμων), θερμικές μεταλλαγές στο περιβάλλον, όχληση των γειτονικών κοινοτήτων, κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Συνεπώς, το δικαίωμα χρήσεως των κοινόχρηστων πραγμάτων αποτελεί αυτοτελή εκδήλωση του δικαιώματος της προσωπικότητας και πρέπει να προστατεύεται. Επίσης προστατεύεται κανείς ακόμα όταν δέχεται σε βάρος του παράνομη συμπεριφορά υπάρχει και στην περίπτωση που παρα- βιάζεται η γενικώς απαιτούμενη κατά την αρχή της αντικειμενικής καλής πίστεως υποχρέωση τηρήσεως της επιμέλειας που μπορεί και πρέπει να καταβάλει ο μέσος, συνετός κοινωνός του δικαίου Τέλος του ΠΑΚΟΕ αποκαταστική αποζημίωση από περιβαλλοντική ζημία, λόγω του κοινωφελούς χαρακτήρα των περιβαλλοντικών αγαθών, η προσβολή των οποίων συνεπάγεται και διατάραξη της κοινής ωφέλειας, πέραν της βλάβης των ιδιωτικών έννομων αγαθών.

Από τη γραμματεία

του ΠΑΚΟΕ

Ενδεικτικά σχόλια από την σελίδα μας στο FB