ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 700  / ΑΘΗΝΑ, 24-04-2023

Στις  19/04/2023 επιστημονικό συνεργείο του ΠΑΚΟΕ πραγματοποίησε  έρευνα της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και κολύμβησης στο Λουτράκι, στην Κόρινθο και στο Βραχάτι.  

Η έρευνα πραγματοποιείται στα πλαίσια ετήσιου προγράμματος του ΠΑΚΟΕ μετά από καταγγελίες πολιτών. Οι έρευνες αυτές αποστέλλονται αφενός στους Δήμους των περιοχών για την ενημέρωση τους, αλλά και για την λήψη μέτρων, όπου χρειάζονται και αφετέρου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την ενημέρωση των πολιτών, επειδή η ενημέρωσή τους είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα.

Από τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, όπως δείχνουν οι συνημμένοι πίνακες, που πραγματοποιήθηκε από εξειδικευμένους επιστήμονες του ΠΑΚΟΕ στα πιστοποιημένα εργαστήρια του, διαπιστώνονται τα παρακάτω:

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΝΕΡΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ:

Συμπεραίνεται από τα παραπάνω ότι μικροβιολογικά και οργανοληπτικά τα αποτελέσματα των θαλασσινών νερών είναι ικανοποιητικά για τις περιοχές αυτές.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΝΕΡΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ:

Στους παραπάνω πίνακες παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των αναλύσεων των μικροβιολογικών παραμέτρων του νερού για το Λουτράκι, την Κόρινθο και Βραχάτι.  Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν  υπερβάσεις στις παραμέτρους στα δείγματα από το Λουτράκι και Βραχάτι, ότι αφορά την παρουσία της E.coli και Κολοβακτηριδίων στο νερό.   Ωστόσο ο μικρός αριθμός δειγμάτων δεν επιτρέπει να σχηματιστεί πλήρη εικόνα ποιοτικής κατάστασης του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στις  εξεταζόμενες περιοχές.

Οπωσδήποτε, περαιτέρω μελέτη θα χρειαστούν οι αποικίες των μικροοργανισμών που εμφανίστηκαν στα  θρεπτικά υποστρώματα  εκτός των μικροοργανισμών δεικτών (βλ. εικόνες).

Εικόνα 1. Εμφάνιση Κολοβακτηριοείδων κατά την  μικροβιολογική ανάλυσης δειγμάτων νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στις περιοχές Λουτράκι,  Κόρινθος, Βραχάτι,   στις  19 / 04/ 2023.

Εικόνα 2-3. Εμφάνιση αποικιών μικροβίων άνευ μικροοργανισμών – δεικτών.

 Η συγκριτική μελέτη των αποτελεσμάτων των φυσικοχημικών παραμέτρων για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης σε αυτές της περιοχές έδειξε την αυξημένη παρουσία των θειικών ιόντων στο νερό του Βραχατίου σε ποσότητα 375 και 436 mg/L, όταν το επιτρεπόμενο από την νομοθεσία όριο είναι  μόνο 250 mg/L.

Αξιοσημείωτη είναι η επανειλημμένη εμφάνιση του χρωμίου στο νερό του Λουτρακίου.  Είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί η πηγή και τα αίτια της παρουσίας αυτού του στοιχείου στο νερό της περιοχής.  Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει θεσπίσει όριο για το εξασθενές χρώμιο, από το 1974, το οποίο μάλιστα  έχει χαρακτηριστεί καρκινογόνο και μεταλαξιογόνο σε ποσότητα μόλις 5μg/lt στα Νερά Ανθρώπινης Κατανάλωσης. 

Το ΠΑΚΟΕ θεωρεί ότι εξαιτίας της καρκινογόνου δράσης του, το εξασθενές χρώμιο δεν επιτρέπεται να ανιχνεύεται καθόλου στα Νερά Ανθρώπινης Κατανάλωσης. Τo Υπουργείο Περιβάλλοντος (ΥΠΕΝ)  μετά τις πιέσεις του ΠΑΚΟΕ την δεκαετία του 2010, ειδικά στην περιοχή του Ασωπού Ποταμού, καθιέρωσε με ΚΥΑ,  Αρ. Φύλλου 749. Αρίθμ. 20488/31 Μαΐου 2010,   όριο στα επιφανειακά νερά (ποτάμια, πηγές, λίμνες) τα 3  μg/m³.

Τα TDS (αιωρούμενα σωματίδια) όπως και το pH (οξύτητα) σχετίζονται όχι μόνο με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης αλλά και με τη γεύση του. Το νερό της βρύσης στο Βραχάτι, έχει ξεπεράσει τα 400 mg/l, και ενδεχομένως να μην πίνεται, λόγω γεύσης.

Το νερό είναι γευστικά αποδεκτό (αν και τα όρια γεύσης είναι υποκειμενικά) όταν τα TDS βρίσκονται μεταξύ 100 και 300ppm (περίπου) και το pH μεταξύ 6,5 και 9,5.

Επίσης, η αγωγιμότητα των εξεταζόμενων δειγμάτων, γενικά δεν ξεπερνούν τα όρια που έχουν θεσπιστεί από το προαναφερόμενο νόμο. Ωστόσο οι μετρήσεις της αγωγιμότητας δείχνουν νερό αρκετά σκληρό  (500-640μS/cm) και πολύ σκληρό νερό (πάνω από 1000μS/cm)

Τα αποτελέσματα θα αποσταλούν στην Περιφέρεια και στους Δήμους που αναφέρονται στην έρευνα.

Από τη γραμματεία του ΠΑΚΟΕ