ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 678 / 20-02-23

          Το ΠΑΚΟΕ πολλά χρόνια τώρα ερευνά, προτείνει, καταγγέλλει και παρεμβαίνει,  αλλά δυστυχώς τα συμφέροντα είναι τεράστια και τα σκουπίδια πλέον είναι «χρυσά».

          Γι’ αυτό πρέπει να επαγρυπνούμε ώστε να μην πληρώνει πάντοτε ο Έλληνας  πολίτης τις παραλείψεις και «λαμογιές» των κρατούντων.

  • Πρωταγωνίστρια στην Ευρώπη των 27 η Ελλάδα με παραγωγή 142κιλά/έτος ανά κάτοικο, αποβλήτων τροφίμων
  • 5,4%  μόνο των υλικών ανακύκλωσης επαναχρησιμοποιείται, σε αντίθεση με τον μέσο όρο στην Ευρώπη των 27 που είναι 20,6%
  • Η ανακύκλωση σε γυαλί, πλαστικό και ξύλο είναι 5,8% σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρώπης 29%
  • 77,69% των ΑΣΑ οδηγείται στην «δήθεν» υγειονομική ταφή σε αντίθεση με τον μέσο όρο της Ευρώπης που είναι 30% και σε σχέση με το ποσοστό της Ελλάδας του 2000 που ήταν 68,5%
  • Συνεπώς από το 1995 ως το 2000    ξοδέψαμε 2 δις ευρώ για τα ΑΣΑ και 7δις ευρώ από το 2015 ως το 2020  για να έχουμε τα παραπάνω αποτελέσματα.  

ΑΙΣΧΟΣ ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

  • Ο Αθηναίος πολίτης το 2005 κατέβαλε στον Δήμο για τέλη καθαριότητας 1,5€/m2    του σπιτιού του και το 2020 καταβάλλει 3,5€/m2   , με αντίστροφο αποτέλεσμα
  • Εάν δεν κατασκευαστούν στην Ελλάδα εργοστάσια ανακύκλωσης, η κατάσταση θα είναι ίδια και χειρότερη

ΜΕΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ… ΜΕΛΕΤΗΣ

Σε πρόσφατη μελέτη της «διαΝΕΟσις» και του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) με θέμα «Κυκλική Οικονομία: Ευκαιρίες, προκλήσεις και επιδράσεις στην ελληνική Οικονομία», επισημαίνεται ότι η στροφή στην ανακύκλωση,  η  υλοποίηση επενδύσεων στην Κυκλική Οικονομία και η δημιουργία υποδομών διαχείρισης αποβλήτων στην Ελλάδα σε σύγκλιση με το μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης , πέρα από τα σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη θα ενισχύσει συνολικά το ΑΕΠ της χώρας, φέροντας  θετικό αντίκτυπο σε όρους δημοσίων εσόδων, εισοδημάτων και εργασιακής απασχόλησης. Μέχρι όμως να φτάσουμε εκεί έχουμε πολύ δρόμο

Σύμφωνα με την μελέτη, ενώ η κατά κεφαλήν παραγωγή των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) στην Ελλάδα είναι μόλις κατά 4,4% υψηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, σε όρους διαχείρισης η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις  της  Ε.Ε.-27,  με το μεγαλύτερο ποσοστό να οδηγείται στην ταφή τους ενώ μόλις  19,9% σε ανακύκλωση/ κομποστοποίησης και μόλις το 1,3% οδηγείται σε ενεργειακή ανάκτηση.

Στην ανακύκλωση των συσκευασιών συνολικά  και  στα επιμέρους υλικά, οι στόχοι για την ανακύκλωση χάρτινων και μεταλλικών συσκευασιών έχουν επιτευχθεί,  η χώρα μας βρίσκεται ακόμα σε σημαντική απόσταση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε πλαστικό, γυαλί και ξύλο.

Η διαχείριση των Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ) βρίσκεται σε καλά επίπεδα, ωστόσο ο προς διάθεση όγκος ΟΤΚΖ αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά αφού  ο τρέχων στόλος ΙΧ οχημάτων παραμένει ένας από τους  γηραιότερους στην Ευρώπη.

Στα λοιπά ρεύματα, η κατά κεφαλήν παραγωγή αποβλήτων ηλεκτρικού,  ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)  ή αποβλήτων Εκσκαφών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)  βρίσκεται χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και πιθανόν οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις  δεν επαρκούν για την επίτευξη του επιμέρους εθνικού στόχου .

Γίνεται αντιληπτό λοιπόν ότι είναι επιτακτική και αναγκαία  η μετάβαση προς  το υπόδειγμα της  Κυκλικής Οικονομίας  και   οι αυξημένες επενδύσεις στον τομέα αυτό,  δημιουργώντας υποδομές  για την διαχείριση  των αποβλήτων και την ενεργειακή ανάκτηση  υλικών. Η υλοποίηση τέτοιων έργων συνδέεται άμεσα  με πολλαπλά οφέλη για την εθνική Οικονομία, αρκεί  να λάβει υπόψη του κάποιος την δημιουργία θέσεων εργασίας σε εγχώριες υπηρεσίες ανάκτησης υλικών και επισκευής προϊόντων ή την κάλυψη των αναγκών σε δευτερογενείς πόρους από  εγχώριους προμηθευτές , καθώς και τα δημόσια έσοδα από φόρους και ασφαλιστικές  εισφορές   λόγω της δραστηριότητας  που δημιουργείται από αυτές τις επενδύσεις.

Από την γραμματεία του ΠΑΚΟΕ