ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 664, ΑΘΗΝΑ 9/12/2022

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ- ΘΑΝΑΤΟΣ!

Οι ανησυχίες των κατοίκων της Σπάρτης για την ρύπανση του αέρα και του νερού, έφτασαν στο ΠΑΚΟΕ με την μορφή καταγγελίας. Τα δύο πυρηνελαιουργεία της περιοχής θεωρούν επιτρεπτό να ρυπαίνουν ανεξέλεγκτα την περιοχή της Σπάρτης και του Γυθείου, χωρίς να ενδιαφέρονται για τις επιπτώσεις στην δημόσια υγεία, με την ανοχή της Πολιτείας, της Περιφέρειας και του Δήμου. Σε αντίθεση με τους φορείς Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι πληρώνονται για την προστασία των πολιτών από τέτοια φαινόμενα και παραμένουν αδρανείς, το ΠΑΚΟΕ αφιλοκερδώς συμμετέχει στις προσπάθειες που καταβάλλουν οι πολίτες για το δικαίωμα σε καθαρό αέρα.

 Η κατάσταση στην Σπάρτη και το Γύθειο, όπου βρέθηκε το συνεργείο του ΠΑΚΟΕ στις 6/12/2022, ήταν απελπιστική. Η καρκινογόνος ομίχλη που είχε κατακαθίσει, είχε περιορίσει την ορατότητα, προκαλούσε ερεθισμό σε μάτια και λαιμό, καθώς και δύσπνοια. Ακόμη, μπορούσε κανείς να γευτεί την επιβαρυμένη ατμόσφαιρα, καθώς ξαφνικά εμφανιζόταν μια πικρή γεύση στην γλώσσα. Είναι απαράδεκτο ότι μπροστά στον βωμό του κέρδους, όσο μικρό ή μεγάλο, ακόμα και ντόπιες επιχειρήσεις δεν έχουν πρόβλημα να θυσιάσουν τη υγεία των συνανθρώπων τους και των παιδιών τους.

Εικόνα 1: Φωτογραφία από την ομίχλη που κατακάθεται στην Σπάρτη

Πραγματοποιήθηκαν ενδεικτικές μετρήσεις, σε 5 σημεία κοντά και γύρω από το πυρηνελαιουργείο στην Σπάρτη και σε 7 σημεία κοντά και γύρω από το πυρηνελαιουργείο στο  Γύθειο στις 6/12/2022, ως προς τους δείκτες ποιότητας αέρα ΡΜ1, ΡΜ2,5, ΡΜ10, TVOC, HCHO και ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Λήφθηκαν 15 μετρήσεις ανά σημείο, σε 12 σημεία συνολικά.

Εικόνα 2: Φωτογραφία από πυρηνελαιουργείο στην Σπάρτη.

Οι τιμές των αιωρούμενων σωματιδίων ΡΜ1, στην Σπάρτη εμφάνισαν μέγιστη τιμή, για όσο φυσούσε νότιας κατεύθυνσης άνεμος τα 343 μg/m3, όταν η ανώτερη επιτρεπτή τιμή είναι 15 μg/m3, 23 φορές δηλαδή πάνω από το όριο! (συνημμένα διαγράμματα) Στο Γύθειο, η μέγιστη τιμή που μετρήθηκε ήταν 49 μg/m3 με έντονο αέρα που μετέφερε γρήγορα τον καρκινογόνο καπνό σε υψηλότερα επίπεδα της ατμόσφαιρας. Δεν υπάρχει αμφιβολία, πως με τις ανάλογες συνθήκες, οι τιμές των συγκεντρώσεων των ΡΜ1 θα ήταν ανάλογες αυτών στην Σπάρτη.

Όσον αφορά τις τιμές των συγκεντρώσεων ΡΜ2,5 στην Σπάρτη, η μέγιστη τιμή μετρήθηκε 487 μg/m3,με το όριο στα 25 μg/m3 και των ΡΜ10 725 μg/m3,με το όριο στα 50 μg/m3, 20 και 15 φορές δηλαδή ανώτερες του ορίου!  Στο Γύθειο οι αντίστοιχες τιμές ήταν 218 μg/m3  και 319 μg/m3,δηλαδή 9 και 6 φορές πάνω από το όριο! (συνημμένα διαγράμματα)

Η μέγιστη τιμή της συγκέντρωσης φορμαλδεΰδης στην Σπάρτη μετρήθηκε 0,12 μg/m3 και στο Γύθειο 0,38 μg/m3, με το όριο στα 0,02 μg/m3, σύμφωνα με το Αμερικάνικο Ινστιτούτο για την Εργασιακή Ασφάλεια και Υγεία- National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH, CDC, HHS). (συνημμένα διαγράμματα)

Εικόνα 3: Φωτογραφία από πυρηνελαιουργείο στο Γύθειο.

Παρακάτω παρουσιάζονται διαγράμματα με τις τιμές των συγκεντρώσεων ατμοσφαιρικών ρύπων. Τα πρώτα σημεία (1,2,3,4,5) αφορούν την περιοχή της Σπάρτης και τα υπόλοιπα την περιοχή του Γυθείου.

Διάγραμμα 1: Μέγιστες τιμές συγκεντρώσεων ΡΜ1

Διάγραμμα 2: Μέγιστες τιμές συγκεντρώσεων ΡΜ2,5

Διάγραμμα 3: Μέγιστες τιμές συγκεντρώσεων HCHO

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Για τον έλεγχο της ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα το συνεργείο του ΠΑΚΟΕ, πραγματοποίησε 8 δειγματοληψίες νερού. Τα πέντε δείγματα λήφθηκαν από ποτάμια και τα τρία δείγματα αφορούν νερά ανθρώπινης κατανάλωσης. Όλα τα δείγματα ελέγχθηκαν, ως προς χημικούς και μικροβιολογικούς δείκτες για την καταλληλότητά τους.

Τα δείγματα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης δεν παρουσίασαν παραμέτρους εκτός ορίων σε αντίθεση με τα επιφανειακά ύδατα του Ευρώτα και του ρέματος που καταλήγει στον Πλατύ Ποταμό.

Εικόνα 4: Φωτογραφία από το ρέμα Πλατύ Ποταμού

Υψηλές τιμές αγωγιμότητας (2970 μS/cm και 2996 μS/cm), θολερότητας (33 NTU και 47 NTU) και συγκέντρωσης ολικών αιωρούμενων σωματιδίων ( 1737 mg/l και 1730 mg/l) μετρήθηκαν στο ρέμα Πλατύ Ποταμού, το οποίο περνά δίπλα από πυρηνελαιουργείο και ελαιοτριβείο. Οι παραπάνω τιμές μαρτυρούν ένα επιβαρυμένο ρέμα από οργανικούς και ανόργανους διαλυμένους ρύπους. Πιθανότατα το ελαιοτριβείο και το πυρηνελαιουργείο που συνορεύουν με το ρέμα, το ρυπαίνουν χωρίς κανένα ενδιαφέρον για την δημόσιο υγεία, αλλά και το περιβάλλον.

Ακόμη, στα συγκεκριμένα δύο σημεία δειγματοληψίας (Επαρχιακή οδός Γυθείου Μυρσίνης, 200 μέτρα δυτικά από το ελαιοτριβείο και 500 από το πυρηνελαιουργείο) μετρήθηκαν υψηλές τιμές συγκέντρωσης εξασθενούς χρωμίου (5 μg/l και 6 μg/l), με όριο στα 3 μg/l,  νιτρικών ιόντων (12,6 mg/l και 13,9 mg/l) με το όριο μεταξύ 3,5-6 mg/l, θειικών ιόντων (252 mg/l και 284 mg/l) με το όριο μεταξύ 150-250 mg/l και φωσφορικών ιόντων (1,77 mg/l και 1,56 mg/l), με το όριο μεταξύ 0,4-0,7 mg/l. Το συγκεκριμένο ρέμα έχει μετατραπεί, όπως φαίνεται από τα στοιχεία, σε τόπο απόρριψης υγρών αποβλήτων. Τέλος στο ρέμα από την μικροβιακή ανάλυση, προέκυψαν υψηλές συγκεντρώσεις E.coli και Εντερόκοκκου.

Εικόνα 5: Φωτογραφία από τον Ευρώτα.

Ο ποταμός Ευρώτας, βρέθηκε επίσης ρυπασμένος σε καλύτερη κατάσταση, όμως  από το ρέμα του Πλατύ Ποταμού. Τα δείγματα λήφθηκαν από τον ποταμό, όπως προσεγγίζεται από τον περιφερειακό δρόμο Σπάρτης. Οι τιμές των συγκεντρώσεων Εντερόκοκκου βρέθηκαν ανώτερες του ορίου, όπως και των φωσφορικών ιόντων.

Το ΠΑΚΟΕ θα παραμείνει στο πλευρό των πολιτών της Σπάρτης και του Γυθείου που ανησυχούν και νοιάζονται για τον τόπο τους και τους συμπολίτες τους, με συνεχή και έγκαιρη ενημέρωση για το ζήτημα των πυρηνελαιουργείων. Τα παραπάνω στοιχεία γνωστοποιήθηκαν στο ΥΠΕΝ, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και στον Δήμαρχο Σπάρτης.

Από την Γραμματεία του ΠΑΚΟΕ