ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: 568 – 16/10/2021

Τα μέτρα της πανδημίας από την μια, οι ανατιμήσεις, από την άλλη, με αφορμή την αύξηση των καυσίμων, δημιούργησαν στα ζωντανά κύτταρα των υπαίθριων «λαϊκών» αγορών, μεγάλα προβλήματα στην λειτουργία τους και στις σχέσεις παραγωγών / πωλητών με τους καταναλωτές.

Από μια επίσκεψη συνεργείου ερευνών του ΠΑΚΟΕ, σε μια λαϊκή αγορά, καταγράφηκαν τα παρακάτω χαρακτηριστικά αποτελέσματα:

  • Οι λαϊκές αγορές, το αποκούμπι της φτωχής νοικοκυράς, έχουν καταντήσει «βλέπε και μην αγοράζεις».
  • Το καλάθι της νοικοκυράς γεμίζει με «δείγματα» των προϊόντων, γιατί δεν τολμούν, λόγω οικονομικής δυσπραγίας να αγοράσουν τις κανονικές ποσότητες που χρειάζεται η οικογένεια τους.
  • Ως εκ τούτου, οι παραγωγοί που πωλούν τα προϊόντα τους  στην λαϊκή απορροφούν όλες τις αυξήσεις και πωλούν φτηνά τα προϊόντα τους  για να μπορέσουν να επιβιώσουν.
  • Μας λέει μια νοικοκυρά «εγώ πάω στην λαϊκή με ένα εικοσάρικο, ότι φθάσει θα αγοράσω, δεν δίνω ούτε ένα ευρώ παραπάνω»
  • Από την πλευρά τους, οι πωλητές «Πωλούμε τα προϊόντα μας φτηνά και δεν βγάζουμε ούτε τα έξοδα αλλά είμαστε καλλιεργητές αγροτικών προϊόντων δεν ξέρουμε άλλη δουλειά να κάνουμε»
  • Και άλλη πωλήτρια δηλώνει «Δεν αυξάνουμε εμείς τις τιμές αντιθέτως εμείς τις μειώνουμε για να αγοράζει η νοικοκυρά προϊόντα»
  • Από το επιτόπιο ρεπορτάζ που κάναμε εισπράξαμε την απόγνωση και των δύο πλευρών. Η οικονομική ανέχεια έχει ενσκήψει στα νοικοκυριά και αυτό αντανακλάται στους πωλητές της λαϊκής και φυσικά σε όλα τα επαγγέλματα.

Από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι η λειτουργία των λαϊκών αγορών είναι πέρα για πέρα προβληματική και χρειάζεται αναδιάρθρωση ο κανονισμός λειτουργίας τους.

Παρακάτω παρατίθεται η ισχύουσα νομοθεσία για την ενημέρωσή σας.

Σύμφωνα με τον Ν 4497/2017 περί άσκησης υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων,  ορίζονται τα θέματα του  καθορισμού των όρων και προϋποθέσεων για την άσκηση συγκεκριμένων εμπορικών δραστηριοτήτων σε ανοικτό χώρο.

Όροι και προϋποθέσεις διάθεσης προϊόντων:
Τα διατιθέμενα από τους πωλητές στις λαϊκές αγορές τρόφιμα, ανάλογα με το είδος τους, πρέπει να πληρούν τους όρους ποιότητας υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων
, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις της ενωσιακής περί τροφίμων νομοθεσίας, τις σχετικές κατά περίπτωση προϊόντος διατάξεις της ειδικής εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, * Η άδεια παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου χορηγείται σε: α) φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι επαγγελματίες αγρότες, β) αγροτικούς συνεταιρισμούς, γυναικείους συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών και οργανώσεις παραγωγών του ν. 4384/2016 (Α` 78), αποκλειστικά για τη διάθεση προϊόντων των μελών τους. *Οι επαγγελματίες αγρότες μπορούν να δραστηριοποιούνται σε πάσης μορφής υπαίθριες αγορές, καθώς και στο στάσιμο και πλανόδιο εμπόριο, αναλόγως της άδειας που τους έχει χορηγηθεί. Οι αγροτικοί και γυναικείοι συνεταιρισμοί, καθώς και οι ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, μπορούν να δραστηριοποιούνται μόνο σε οργανωμένες αγορές, όπως οι λαϊκές αγορές και οι αγορές καταναλωτών. *Κατ` εξαίρεση, επιτρέπεται η πώληση γαλακτοκομικών προϊόντων αποκλειστικά σε λαϊκές αγορές και από ιδιοκτήτες «μικρών επιχειρήσεων» παραγωγής τυροκομικών προϊόντων-μη κτηνοτρόφους, εφόσον δεν διαθέτουν εμπορικό κατάστημα λιανικής πώλησης. *. Η άσκηση της υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας επιτρέπεται στους παραγωγούς μετά την έκδοση σχετικής άδειας. Η εν λόγω άδεια φέρει την ονομασία «ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»

Είδη εμπορίας αδειών παραγωγών πωλητών:            
Τα είδη εμπορίας, για τα οποία χορηγείται η άδεια παραγωγού πωλητή, είναι: 
α. οπωροκηπευτικά,  β. αυγά σφραγισμένα με το διακριτικό αριθμό του παραγωγού,  γ. λοιπά αγροτικά προϊόντα, όπως ελιές, καρύδια, κάστανα, όσπρια,  δ. ελαιόλαδο συσκευασμένο, ε. οίνος εμφιαλωμένος, ο οποίος έχει παραχθεί, εμφιαλωθεί και επισημανθεί, σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή και εθνική αμπελοοινική νομοθεσία στ. μέλι τυποποιημένο,  ζ. πουλερικά και κουνέλια που πληρούν τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων, σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία  η. νωπά αλιευτικά προϊόντα θάλασσας, γλυκών υδάτων, υδατοκαλλιέργειας,  θ. προϊόν απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων),  ι. άνθη, καλλωπιστικά φυτά, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά και κηπευτικό χώμα, το οποίο δεν έχει υποστεί βιομηχανική επεξεργασία, καθώς και πολλαπλασιαστικό υλικό καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, όπως φυτάρια κηπευτικών, δενδρύλλια οπωροφόρων και φυτά αμπέλου,   ια. τα προϊόντα οικοτεχνίας  όπως γαλακτοκομικά, μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, παραδοσιακά ζυμαρικά, βότανα, αρτύματα,  ιβ. αλλαντικά από παραγωγούς κτηνοτρόφους, εφόσον έχουν παραχθεί σε εγκεκριμένες μονάδες, τηρουμένων των όρων υγιεινής και ασφάλειας, σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία. Αν ο κτηνοτρόφος δεν διαθέτει δική του μονάδα παραγωγής, αλλά παραλαμβάνει τελικό προϊόν από δική του πρώτη ύλη που παράγεται σε άλλη εγκεκριμένη μονάδα, εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στο άρθρο 10 για τα τυροκομικά προϊόντα,  ιγ. γαλακτοκομικά προϊόντα.                * Οι αδειούχοι παραγωγοί πωλητές υπαίθριου εμπορίου που παράγουν προϊόντα τα οπωροκημπευτικά  μπορούν κατά τη διάρκεια διάθεσης των καλλιεργούμενων προϊόντων τους να διαθέτουν και άλλα μη επεξεργασμένα πρωτογενή προϊόντα που σχετίζονται με την κύρια παραγωγή τους. Ενδεικτικά, αναφέρονται τα αμπελόφυλλα για τους αμπελοκαλλιεργητές, τα άνθη κολοκυθιού για τους αντίστοιχους καλλιεργητές, τα αυτοφυή φυτά που φύονται εντός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων των παραγωγών.

Αρμόδια αρχή έκδοσης και ανανέωσης των αδειών παραγωγών πωλητών:
1. Αρμόδια αρχή έκδοσης και ανανέωσης των αδειών παραγωγών πωλητών είναι ο δήμος της μόνιμης κατοικίας του παραγωγού. Για την έκδοση και ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών σε παραγωγούς που έχουν τη μόνιμη κατοικία τους σε δήμο που γεωγραφικά ανήκει στην Περιφέρεια Αττικής και τη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, αρμόδια αρχή ορίζεται η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα, οι οποίες είναι επίσης αρμόδιες και για την ανανέωση των αδειών που έχουν εκδοθεί από τους πρώην Οργανισμούς Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα.  2. Για τους αγροτικούς και γυναικείους συνεταιρισμούς, καθώς και τις ομάδες και τις οργανώσεις παραγωγών, αρμόδια αρχή έκδοσης και ανανέωσης των αδειών ορίζεται ο δήμος, στον οποίο έχουν την έδρα τους, πλην αυτών που εδρεύουν εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, για τους οποίους αρμόδια είναι η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αντίστοιχα.

Τριμελείς Επιτροπές για τον έλεγχο των δηλούμενων ποσοτήτων:
Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα συγκροτούνται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη τριμελείς επιτροπές με διετή θητεία, οι οποίες είναι αρμόδιες για τον έλεγχο, μέσω αυτοψίας, των καλλιεργειών που δηλώνονται από τον παραγωγό στην υπεύθυνη δήλωση που καταθέτει για τη χορήγηση και την ανανέωση της άδειας, σε συνδυασμό με τις δηλώσεις Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ελέγχου (ΟΣΔΕ) και ΕΛΓΑ, καθώς και των αποθηκευτικών χώρων, των ψυγείων και των παραστατικών που έχει εκδώσει κατά τη διάρκεια διάθεσης των προϊόντων του. Αντικείμενο του ελέγχου των τριμελών επιτροπών είναι η διαπίστωση ότι τα προϊόντα που διαθέτει ο παραγωγός πωλητής υπαίθριου εμπορίου όλων των τύπων αδειών, κατά τη δήλωσή του και τα λοιπά δικαιολογητικά, είναι δικής του παραγωγής. Οι αποφάσεις συγκρότησης των τριμελών επιτροπών κοινοποιούνται αμελλητί στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.  * Οι τριμελείς επιτροπές υποχρεούνται να διεξάγουν δειγματοληπτικό έλεγχο σε ποσοστό 30% τουλάχιστον των αιτήσεων ανανέωσης που υποβάλλονται από τους παραγωγούς στην αρμόδια αρχή έκδοσης και ανανέωσης και τους έχουν γνωστοποιηθεί *. Με μέριμνα του προέδρου της τριμελούς επιτροπής οι έλεγχοι  διενεργούνται καθ` όλη τη διάρκεια του έτους, ανάλογα με την περίοδο διάθεσης των προϊόντων. Σε περίπτωση επαλήθευσης των καλλιεργειών και της μέχρι τη διενέργεια του ελέγχου διατεθείσας ποσότητας, συντάσσεται έκθεση, που υπογράφεται απ` όλα τα μέλη της επιτροπής και αποστέλλεται στην αρχή ανανέωσης προκειμένου να αρχειοθετηθεί. Σε περίπτωση απόκλισης μεταξύ των δηλούμενων και καλλιεργούμενων ειδών ή των ποσοτήτων που έχουν διατεθεί, συντάσσεται έκθεση και αποστέλλεται ως ανωτέρω. Η διαπίστωση απόκλισης των ποσοτήτων που έχουν διατεθεί σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20%, γνωστοποιείται αμελλητί στην αρμόδια αρχή ανανέωσης για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 55. * Έλεγχος διεξάγεται και ανεξάρτητα από τη διαδικασία τακτικής δειγματοληψίας και: α) αν υπάρχει υπόνοια ότι τα πωλούμενα είδη δεν προέρχονται από καλλιέργεια του παραγωγού και β) σε περίπτωση σχετικής καταγγελίας. * Αρμόδια επιτροπή για τον έλεγχο είναι η επιτροπή εντός των γεωγραφικών ορίων της οποίας βρίσκεται η καλλιέργεια.

Δικαιούχοι άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου:  
Επιτρέπεται σε φυσικό πρόσωπο, το οποίο δεν είναι παραγωγός, να δραστηριοποιείται ως επαγγελματίας πωλητής υπαίθριου εμπορίου, μετά την έκδοση σχετικής άδειας με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος.  * Αν του έχει χορηγηθεί άδεια λαϊκής αγοράς, ο δικαιούχος επαγγελματίας πωλητής επιτρέπεται να δραστηριοποιείται στις λαϊκές αγορές που λειτουργούν στους δήμους της Περιφέρειας, στην προκήρυξη της οποίας συμμετείχε.* Αν του έχει χορηγηθεί άδεια στάσιμου εμπορίου, ο δικαιούχος επαγγελματίας πωλητής επιτρέπεται να ασκεί τη δραστηριότητά του στο προκαθορισμένο από το δήμο σημείο, για το οποίο του έχει χορηγηθεί η άδεια.* Αν του έχει χορηγηθεί άδεια πλανόδιου εμπορίου, ο δικαιούχος επαγγελματίας πωλητής επιτρέπεται να ασκεί τη δραστηριότητά του εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας, στην προκήρυξη της οποίας συμμετείχε.

Είδη εμπορίας αδειών επαγγελματιών πωλητών:
Τα είδη εμπορίας, για τα οποία χορηγείται άδεια επαγγελματία πωλητή, είναι τα εξής:
Α. Πρωτογενή διατροφικά προϊόντα γης. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται: α. Νωπά οπωροκηπευτικά, αυγά, ελιές, ελαιόλαδο, οίνος, μέλι, πουλερικά και κουνέλια. β. Βιολογικά νωπά προϊόντα της υποκατηγορίας α`. γ. Βιολογικά μεταποιημένα και τυποποιημένα αγροτικά προϊόντα.  Β. Νωπά αλιευτικά προϊόντα θάλασσας, γλυκών υδά- των, υδατοκαλλιέργειας. Γ. Μεταποιημένα διατροφικά προϊόντα και κατεψυγ- μένα τρόφιμα. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται:  α. Τυροκομικά, αλλαντικά, ξηροί καρποί, όσπρια, ρύζι, ζαχαρώδη προϊόντα, που διατηρούνται εκτός ψυγείου, καφές, οίνος, ελιές, ελαιόλαδο, μέλι.  β. Βιολογικά μεταποιημένα και τυποποιημένα αγροτικά προϊόντα.  γ. Κατεψυγμένα τρόφιμα, όπως αλιεύματα, λαχανικά, κρεατικά, είδη σφολιάτας, παρασκευάσματα ζύμης.  Δ. Είδη Κηπουρικής. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται:  Καλλωπιστικά φυτά, χώμα, γλάστρες, πολλαπλασιαστικό υλικό, εργαλεία και βιομηχανικά είδη κηπουρικής και ανθοκομίας.  Ε. Βιομηχανικά είδη. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται γενικά βιομηχανικά είδη πλην ηλεκτροδοτούμενων ηλεκτρικών ειδών και παιχνιδιών, όπως είδη ένδυσης νεωτερισμών, ψεύτικα κοσμήματα (φο μπιζού), λευκά είδη, ψιλικά, είδη υπόδησης, δερμάτινα είδη (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια), αυτόνομα μη ηλεκτροδοτούμενα ηλεκτρικά είδη, εκκλησιαστικά είδη, είδη ατομικής καθαριότητας ή οικιακής φροντίδας, μέσα συσκευασίας (χάρτινες, πλαστικές σακούλες), είδη υαλοπωλείου, πλαστικά με το μέτρο, είδη χαρτιού, εργαλεία και βιομηχανικά είδη κηπουρικής και ανθοκομίας.  ΣΤ. Υπηρεσίες παροχής πρόχειρων γευμάτων.  Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες που παρέχονται από κατόχους καντινών και φορητών εγκαταστάσεων έψησης για την παρασκευή πρόχειρων γευμάτων, καθώς και πώλησης ειδών κυλικείου. Οι αδειούχοι της κατηγορίας αυτής δεν μπορούν να αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα και για τη χορήγηση άδειας είναι απαραίτητη η βεβαίωση καταλληλότητας του οχήματος, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις.                    * Αρμόδια αρχή έκδοσης και θεώρησης των αδειών επαγγελματιών πωλητών είναι ο δήμος μόνιμης κατοικίας του αδειούχου. Για τις επαγγελματικές άδειες πωλητών λαϊκών αγορών που έχουν εκδοθεί από τους πρώην Οργανισμούς Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης, αρμόδιες αρχές θεώρησης ορίζονται η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα. Ειδικά, για τις νέες άδειες που εκδίδονται για τη στελέχωση των λαϊκών αγορών της Περιφέρειας Αττικής και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, αρμόδιες είναι οι Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα. Γ ια την έκδοση και τη θεώρηση της άδειας ο επαγγελματίας καταθέτει υπέρ της αρμόδιας αρχής παράβολο».

ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Έλεγχος της εύρυθμης λειτουργίας των λαϊκών αγορών : 
*«Φορέας λειτουργίας»: ο φορέας που είναι αρμόδιος για την οργάνωση και την εύρυθμη λειτουργία λαϊκής ή άλλης οργανωμένης αγοράς και που επιλαμβάνεται κάθε θέματος που ανακύπτει, όσον αφορά τόσο τη λειτουργία της εν γένει, όσο και τη δραστηριοποίηση των πωλητών σε αυτή. Για τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, αρμόδιος φορέας ορίζεται η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αντίστοιχα. Για τις λαϊκές αγορές της λοιπής επικράτειας, καθώς και για τις λοιπές οργανωμένες αγορές, αρμόδιος φορέας ορίζεται ο δήμος, εντός των γεωγραφικών ορίων του οποίου λειτουργεί η αγορά..  *Κάθε φορέας λειτουργίας λαϊκής αγοράς φροντίζει για: α. την προσβασιμότητα και την ασφάλεια των διερχόμενων πωλητών και καταναλωτών, β. την καθαριότητα του χώρου κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, καθώς και την τήρηση των κανόνων υγιεινής, γ. την τήρηση των κανόνων για την τοποθέτηση πωλητών στη λαϊκή αγορά και γενικότερα για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, δ. την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του τοπογραφικού διαγράμματος κάθε λαϊκής αγοράς, που λειτουργεί στα διοικητικά του όρια, στο οποίο απεικονίζονται οι θέσεις και αναγράφονται οι πωλητές που τις καταλαμβάνουν, καθώς επίσης και οι κενές θέσεις. *. Με ευθύνη του φορέα λειτουργίας, σε κάθε λαϊκή αγορά τοποθετείται περίπτερο (κιόσκι) στο οποίο αναρτάται η κάτοψη της λαϊκής αγοράς, στην οποία εμφανίζονται οι τομείς κατ` είδος προϊόντων. Τοποθετούνται, επίσης, δελτία και κυτίο παραπόνων. * Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, υπάλληλος του φορέα λειτουργίας, τον οποίο ορίζει ο Δήμαρχος ή ο Διευθυντής Λαϊκών Αγορών για τις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, ελέγχει το χώρο της λαϊκής αγοράς και μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία της. Ο υπάλληλος αυτός ορίζεται για θητεία έξι (6) μηνών και μετά τη λήξη της θητείας του αντικαθίσταται από άλλον. Για τη διευθέτηση θεμάτων που προκύπτουν κατά τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς, ο εν λόγω υπάλληλος συνεργάζεται με έναν εκπρόσωπο των παραγωγών και έναν των επαγγελματιών πωλητών, τους οποίους προτείνουν τα οικεία σωματεία. * Κάθε λαϊκή αγορά, ανάλογα με τη φύση των πωλούμενων προϊόντων, χωρίζεται στους εξής τομείς: α. Τομέας Διατροφικών Προϊόντων. β. Τομέας Βιομηχανικών Ειδών, ο οποίος τοποθετείται διακριτά στα όρια της λαϊκής αγοράς.

 Επιτροπές Λαϊκών Αγορών :
Στην Περιφέρεια Αττικής και στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης συγκροτούνται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη η «Επιτροπή Λαϊκών Αγορών Αττικής» και η «Επιτροπή Λαϊκών Αγορών Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», «με δεκαπέντε (15) τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη» με τριετή θητεία. Γραμματειακή υποστήριξη στις εν λόγω Επιτροπές παρέχουν υπάλληλοι των οικείων Περιφερειών.

*. Οι Επιτροπές Λαϊκών Αγορών είναι αρμόδιες για:  α. την καταγραφή δυσλειτουργιών στην ομαλή λειτουργία των λαϊκών αγορών και την υποβολή προτάσεων στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία τους, β. την εισήγηση στον Περιφερειάρχη και το Περιφερειακό Συμβούλιο κάθε πρόσφορου μέτρου για την αποτελεσματικότερη οργάνωση και λειτουργία των λαϊκών αγορών, όπως πραγματοποίηση σχετικών ερευνών, σεμιναρίων, διαφημιστικών και επικοινωνιακών ενεργειών και την εισήγηση στο φορέα λειτουργίας των αγορών για την αναθεώρηση του Κανονισμού Λειτουργίας, γ. τη συνεργασία με το Συντονιστικό Κέντρο Εποπτείας Αγοράς και Αντιμετώπισης του Παρεμπορίου (ΣΥΚΕΑ- ΑΠ) και τις άλλες αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες για την ανταλλαγή στοιχείων και προτάσεων για την καλύτερη εποπτεία της εμπορικής δραστηριότητας και την πάταξη του παρεμπορίου στις λαϊκές αγορές, δ. τη μέριμνα και την εισήγηση μέτρων για την ομαλή ένταξη και λειτουργία των λαϊκών αγορών στον αστικό ιστό, ε. τη μέριμνα για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων περί λαϊκών αγορών στη χωρική τους αρμοδιότητα, «στ. τη γνωμοδότηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την ίδρυση και την κατάργηση των λαϊκών αγορών,». «ζ. την απόφαση για την προσωρινή τοποθέτηση παραγωγών πωλητών κατ` εφαρμογή των οριζομένων ». «θ. την παροχή σύμφωνης γνώμης επί των πινάκων απόδοσης και βελτίωσης θέσης, καθώς την απόφαση για την αμοιβαία αλλαγή θέσης πωλητών σε διαφορετικές λαϊκές αγορές, ».ι. την απόφαση επί ενστάσεων των πωλητών σε θέματα που αφορούν τη δραστηριοποίησή τους, όπως κατανομή-τοποθέτηση, απόδοση μορίων και απόδοση θέσης σε λαϊκή αγορά,«κ. την έκδοση γνώμης για ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία των λαϊκών αγορών και στις ατομικές διοικητικές πράξεις που εκδίδονται κατόπιν αίτησης των πωλητών, όπως: η ίδρυση, η κατάργηση λαϊκών αγορών, η έκδοση νέων επαγγελματικών αδειών, η παραχώρηση θέσεων σύμφωνα , οι αλλαγές θέσεων πωλητών εντός της ίδιας ή μεταξύ διαφορετικών λαϊκών αγορών, η ανάκληση της άδειας».κα. την ενημέρωση των υπηρεσιών των φορέων λειτουργίας λαϊκών αγορών για τα θέματα που αφορούν στη λειτουργία των αγορών και την εισήγηση προς τους φορείς, σχετικά με την αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών, κβ. την εισήγηση στο φορέα λειτουργίας για την επιβολή κύρωσης για παράβαση που προβλέπεται στον Κανονισμό Λειτουργίας, κγ. την έκδοση γνώμης επί των ετήσιων προϋπολογισμών – απολογισμών οικονομικής διαχείρισης του φορέα λειτουργίας των λαϊκών αγορών, σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν το ημερήσιο τέλος.

Κανονισμός Λειτουργίας :   
* Για την ομαλή λειτουργία των λαϊκών αγορών κάθε φορέας λειτουργίας εκδίδει «Κανονισμό λειτουργίας λαϊκών αγορών», που δημοσιοποιείται και αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου και της οικείας Περιφέρειας, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής: α. Η οριοθέτηση και η διαγράμμιση του χώρου της λαϊκής αγοράς, η διαγράμμιση και η αρίθμηση των θέσεων, όπου τοποθετούνται οι πωλητές και οι διάδρομοι μεταξύ των θέσεων. Οι θέσεις των πωλητών πρέπει να είναι οριοθετημένες κατά τρόπο, ώστε να μην παρεμποδίζονται οι είσοδοι κατοικιών και καταστημάτων, να μην κωλύεται η προσέλευση των καταναλωτών και γενικά να επιτυγχάνεται η ομαλή λειτουργία της αγοράς. Το μήκος πρόσοψης των Εγκαταστάσεων Πώλησης, το οποίο είναι ίσο κατά κατηγορία πωλούμενων ειδών (Α` έως Ε` της παραγράφου 1 του άρθρου 17), δεν υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τα έξι (6) μέτρα. Ωστόσο, αν οι Επιτροπές του άρθρου 28 υποβάλουν στο φορέα λειτουργίας πλήρως αιτιολογημένη πρόταση για περαιτέρω ανάπτυξη των πάγκων έως οκτώ (8) μέτρα ανά κατηγορία πωλούμενων ειδών και για συγκεκριμένες λαϊκές αγορές, στις οποίες υπάρχει δυνατότητα από άποψη χώρου, ο φορέας λειτουργίας μπορεί να συμπεριλάβει σχετική πρόβλεψη στον Κανονισμό Λειτουργίας. Σε περίπτωση μη προσέλευσης πωλητή, η εγκατάσταση πώλησης του διπλανού πωλητή δεν επεκτείνεται για κανένα λόγο.   β. Οι ημέρες και οι ώρες λειτουργίας της λαϊκής αγοράς. Ειδικότερα, καθορίζονται οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των πωλητών, οι ώρες διάθεσης των προϊόντων στους καταναλωτές, η φόρτωση και εκφόρτωση αυτών και η αποκομιδή των απορριμμάτων. γ. Η υποχρέωση των πωλητών να τηρούν καθαρό το χώρο που χρησιμοποιούν και να διευκολύνουν την υπηρεσία καθαριότητας του δήμου στο έργο της. Η καθαριότητα του χώρου συνίσταται στην άμεση και συνεχή συλλογή των απορριμμάτων. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβά- νεται για την απομάκρυνση των κάθε είδους απορριμμάτων ευπαθών και ευαλλοίωτων ειδών και ιδίως του νερού από το λιώσιμο του πάγου, που χρησιμοποιείται για τη συντήρηση των αλιευμάτων. Ο καθαρισμός των ψαριών επιτρέπεται, μόνο εφόσον οι πωλητές πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του Κανονισμού 852/2004 και λαμβάνουν κάθε μέτρο για την τήρηση των κανόνων υγιεινής. Τα απόνερα και τα υπολείμματα από τον καθαρισμό των αλιευμάτων, συλλέγονται σε ειδικά δοχεία, απομακρύνονται από τη λαϊκή αγορά με ευθύνη και μέριμνα του πωλητή και στη συνέχεια διαχειρίζονται ως απόβλητα ανάλογα με το χαρακτήρα τους. Σε καμία περίπτωση δε διοχετεύονται στα δίκτυα των ομβρίων υδάτων. δ. Η μορφή των εκθετηρίων των πωλητών, τα οποία πρέπει να φέρουν πρόχειρο στέγαστρο ενιαίου τύπου και υλικού και χρώματος διαφορετικού, ανάλογα με την ιδιότητα του πωλητή και την πινακίδα. Απαγορεύεται κάθε μορφής διαφήμιση επί των εκθετηρίων. ε. Οι παραγωγοί πωλητές αναρτούν σε εμφανές για τον καταναλωτή σημείο πινακίδα χρώματος πράσινου ελάχιστων διαστάσεων 1 χ 0,40 μ., στην οποία αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα η λέξη «ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ», και με πεζά ευανάγνωστα γράμματα λευκού χρώματος το ονοματεπώνυμό του, ο αριθμός αδείας, ο αριθμός μητρώου από το ενιαίο πληροφοριακό σύστημα και η γεωγραφική περιοχή, τουλάχιστον ο νομός, που βρίσκεται η αγροτική εκμετάλλευση των προϊόντων που διαθέτει. Οι επαγγελματίες πωλητές αναρτούν σε εμφανές για τον καταναλωτή σημείο πινακίδα χρώματος μπλε ελάχιστων διαστάσεων 1 χ 0,40 μ., στην οποία αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα η λέξη «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ» ή «ΕΜΠΟΡΟΣ» και με πεζά ευανάγνωστα γράμματα λευκού χρώματος το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός αδείας και ο αριθμός μητρώου από το ενιαίο πληροφοριακό σύστημα. στ. Η υποχρέωση ευπρεπούς και κόσμιας συμπεριφοράς των πωλητών και διευκόλυνσης των ελεγκτικών οργάνων κατά τον έλεγχο. ζ. Τα καθήκοντα των εποπτών. Ειδικότερα, οι επόπτες ελέγχουν τις προσκομιζόμενες ποσότητες και την ορθή τήρηση του Βιβλίου Διακινούμενων Ποσοτήτων, τους προσερχόμενους πωλητές και αυτούς, οι οποίοι απουσιάζουν, καταγράφουν τις κενές θέσεις και ενημερώνουν την αρμόδια υπηρεσία για τα κενά και συμβουλεύουν τους πωλητές για την ορθή τήρηση του Κανονισμού Λειτουργίας της αγοράς και τις διατάξεις του νόμου, τοποθετούν παραγωγούς σε προσωρινές θέσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο. η. Η επιβολή κυρώσεων από τους φορείς λειτουργίας σε περιπτώσεις παραβίασης των διατάξεών του. Οι κυρώσεις μπορεί να είναι: αα) η απλή σύσταση σε συμμόρφωση, ββ) η επιβολή χρηματικού προστίμου έως και 1.000 ευρώ και γγ) η ανάκληση της άδειας μέχρι ένα (1) μήνα. Με σύμφωνη γνώμη των επιτροπών λαϊκών αγορών καθορίζονται οι κυρώσεις που αφορούν παραβάσεις του Κανονισμού Λειτουργίας. Οι κυρώσεις επιβάλλονται με απόφαση του φορέα λειτουργίας είτε κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής σε περίπτωση που ο φορέας παραπέμψει το θέμα σε αυτήν είτε χωρίς την εισήγηση. Επιπλέον, οι Επιτροπές μπορούν να εισηγούνται στο φορέα λειτουργίας την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις του Κανονισμού Λειτουργίας που υποπίπτουν στην αντίληψή της με κάθε νόμιμο τρόπο.

*  Αγορές των καταναλωτών,     Εμποροπανηγύρεις, Κυριακάτικες αγορές, Χριστουγεννιάτικες και Πασχαλινές αγορές, λοιπές οργανωμένες αγορές
* Ειδικά, στις υπαίθριες κυριακάτικες αγορές πωλούνται πάσης φύσεως προϊόντα πλην νωπών διατροφικών. Επίσης, διατίθενται πρόχειρα γεύματα από καντίνες και φορητές εγκαταστάσεις έψησης. Οι αγορές αυτές ανάλογα με το αντικείμενο πώλησης διακρίνονται σε: (α) κυριακάτικες αγορές, στις οποίες επιτρέπεται η πώληση ειδών ένδυσης, υπόδησης, νεωτερισμών, λευκών ειδών, καλλιτεχνημάτων-χειροτεχνημάτων, δερμάτινων ειδών, βιομηχανικών ειδών, ειδών υαλοπωλείου, πλαστικών και εκκλησιαστικών ειδών, καλλωπιστικών φυτών, ειδών και υποβοηθητικών καλλιέργειας ανθοκομικής, όπως πήλινες-πλαστικές γλάστρες, χώμα, (β) κυριακάτικες αγορές παλαιοπωλών και συναφών επιτηδευματιών, αγορές συλλεκτών και (γ) κυριακάτικες αγορές βιβλίων, στις οποίες επιτρέπεται η πώληση βιβλίων. Επιτρέπεται η λειτουργία μίας (1) κυριακάτικης αγοράς, εντός των ορίων κάθε Περιφερειακής Ενότητας ή το πολύ (2) δύο, εφόσον η κάθε μία εξ αυτών αφορά διαφορετική κατηγορία προϊόντων. Η ίδρυση κυριακάτικης αγοράς πραγματοποιείται ύστερα από απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του οικείου δήμου και γνώμη του οικείου Επιμελητηρίου, στην οποία καθορίζονται και τα πωλούμενα είδη.* Υπαίθριες δραστηριότητες με ψυχαγωγικό ,καλλιτεχνικό ή εκπαιδευτικό αντικείμενο * Διάθεση έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων, ειδών λαϊκής τέχνης.

 ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ  Όποιος ασκεί πλανόδιο εμπόριο επιτρέπεται να παραμένει στάσιμος μόνο κατά τη διάρκεια της συναλλαγής.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΩΝ –  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 Φορείς ελέγχου :  
*Αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος και των κατ` εξουσιοδότησή τους εκδιδόμενων υπουργικών αποφάσεων είναι:  α. οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σε πανελλήνια κλίμακα, συνεπικουρούμενες, όποτε απαιτείται για τον έλεγχο των βιομηχανικών προϊόντων, από τις χωρικά αρμόδιες Χημικές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους της ΑΑΔΕ,  β. οι υπηρεσίες των Περιφερειών εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειάς τους,  γ. οι αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων, εντός των διοικητικών ορίων του δήμου τους,  δ. τα Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου (Κ.Ε.ΛΑ.Υ.Ε.) εντός των τοπικών ορίων της αρμοδιότητάς τους,  ε. οι υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας,  στ. οι Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος στην περιοχή της δικαιοδοσίας τους,   ζ. η Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.  Οι υπηρεσίες που αναφέρονται στις περιπτώσεις α` έως δ` επικουρούνται από την Ελληνική Αστυνομία στο βαθμό που τούτο παρίσταται αναγκαίο για την αποτελεσματική άσκηση των αντιστοίχων αρμοδιοτήτων τους.

* Οι παραπάνω  αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να συνεργάζονται μεταξύ τους σε ζητήματα συντονισμού ελέγχων και διάχυσης της πληροφορίας. Για το συντονισμό των ελέγχων αρμόδιο είναι το Συντονιστικό Κέντρο Εποπτείας Αγοράς και Αντιμετώπισης Παραεμπορίου (ΣΥΚΕΑΑΠ). Στο ΣΥΚΕΑΑΠ ανατίθεται η αρμοδιότητα της συγκρότησης μικτών κλιμακίων ελέγχου για όλη την Επικράτεια, μεταξύ των υπηρεσιών που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης προϊόντων και υπηρεσιών. Μικτά κλιμάκια μπορούν να συγκροτούν και οι αρμόδιοι Περιφερειάρχες για τις Περιφέρειές τους. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.         *Η Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων και Εποπτείας Αγοράς Προϊόντων και Υπηρεσιών στα όρια των αρμοδιοτήτων και δυνατοτήτων της οφείλει να συνεπικουρεί τους λοιπούς φορείς ελέγχου, ιδιαίτερα τις Περιφέρειες και τους δήμους με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως να θέτει στη διάθεσή τους πρότυπα φύλλα ελέγχου, να διοργανώνει ή να συμμετέχει ως εισηγητής σε ημερίδες, σεμινάρια και άλλες ανάλογες δραστηριότητες πάνω σε θέματα ελέγχου, να διενεργεί ελέγχους από κοινού με τους ανωτέρω φορείς.   * Οι υπάλληλοι των Διευθύνσεων Λαϊκών Αγορών των Γενικών Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, όταν διενεργούν ελέγχους στους χώρους των λαϊκών αγορών ευθύνης τους και διαπιστώνουν παραβάσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4177/2013 (Α`173) και των κατ` εξουσιοδότησή του εκδιδομένων Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., επιβάλλουν τις προβλεπόμενες κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4177/2013, εξαιρουμένων των παραβάσεων σχετικά με τρόφιμα που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) στις οποίες εφαρμόζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του εν λόγω άρθρου 17, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ. κατόπιν των σχετικών ελέγχων που αυτές διενεργούν, οι προβλεπόμενες, κατά περίπτωση, κυρώσεις από τον εν λόγω ν. 4177/2013 και τον ν. 2969/2001. * Η κύρωση επιβάλλεται από το ανώτερο ιεραρχικά όργανο του φορέα Ελέγχου, δηλαδή Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Περιφερειάρχη, Δήμαρχο κατά περίπτωση. * Κυρώσεις : * Το ύψος του επιβληθέντος διοικητικού προστίμου μειώνεται στο ήμισυ αν ο υπόχρεος εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής πράξης προβεί σε καταβολή του προστίμου. Η καταβολή αυτή συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παραίτηση του υπόχρεου από κάθε δικαίωμα προσβολής ή αμφισβήτησης της πράξης επιβολής προστίμου. * Αν σε διάστημα ενός έτους διαπιστωθεί ότι ο πωλητής έχει υποπέσει στην ίδια παράβαση του νόμου το πρόστιμο διπλασιάζεται. Αν αρχικώς προβλέπεται ως κύρωση η προσωρινή ανάκληση άδειας, τότε σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης, επιβάλλεται η οριστική ανάκληση της άδειας, ανεξαρτήτως του χρόνου τέλεσης της επαναληπτικής παράβασης.  *. Η άδεια ανακαλείται προσωρινά για έξι (6) μήνες, εφόσον σε διάστημα δύο (2) ετών, ο δικαιούχος πωλητής υποπέσει σε οποιαδήποτε παράβαση του νόμου για πάνω από τέσσερις (4) φορές. Αν έχει υποπέσει σε διάστημα δύο (2) ετών σε τέσσερις (4) παραβάσεις, η Υπηρεσία που καταχώρησε και βεβαίωσε την τελευταία παράβαση ενημερώνει εγγράφως τον δικαιούχο για τις επιπτώσεις της επιπλέον παράβασης.  *. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται δυνάμει του νόμου, δεν θίγουν ειδικότερα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται από τα αρμόδια όργανα για παραβάσεις των κανόνων εμπορίας και διακίνησης προϊόντων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ή ειδικότερα μέτρα και κυρώσεις που επιβάλλονται από την κείμενη νομοθεσία περί αντιμετώπισης παρεμπορίου, φοροδιαφυγής, ασφάλειας τροφίμων, θεμάτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως και την ισχύουσα νομοθεσία αρμοδιότητας των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Το άρθρο 19 του ν. 4177/2013 εφαρμόζεται αναλογικά. * Τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση έλλειψης αδείας, για όλες τις κατηγορίες υπαίθριου εμπορίου μειώνονται στο ποσό των εκατό (100) ευρώ, εάν ο διοικούμενος προσκομίσει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών στην ελεγκτική υπηρεσία έντυπο αδείας εν ισχύ κατά το χρόνο βεβαίωσης της παράβασης.

Από τη Γραμματεία του ΠΑΚΟΕ

Κατηγορίες: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ