ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 512 23/04/2021

Το ΠΑΚΟΕ και ο Δήμος Κηφισιάς συνεργάζονται να υλοποιήσουν ένα πρόγραμμα οικολογικών εκπαιδευτικών δράσεων στο τμήμα εκείνο που βρίσκεται στα γεωγραφικά όρια του Δήμου.

Έτσι λοιπόν, σε δύο ειδικά διασκευασμένα στρέμματα, οι μαθητές αλλά και οι κάτοικοι της Κηφισιάς, θα έχουν τη δυνατότητα από τον Σεπτέμβριο και μετά να κάνουν τον περίπατό τους σε μονοπάτια με πλατάνια, αλλά και μικρούς στεγασμένους χώρους όπου οι μαθητές θα εκπαιδεύονται για την πανίδα και τη χλωρίδα της περιοχής αυτής και της ευρύτερης ζώνης.

Δύο στρέμματα παραδείσου θα δοθούν από τον Σεπτέμβριο στον Δήμο Κηφισιάς από το ΠΑΚΟΕ, ούτως ώστε να δοθούν στους κατοίκους και τους μαθητές για χρήση.

Πριν το ΠΑΚΟΕ προχωρήσει σε αυτή τη σύμπραξη, πραγματοποίησε έρευνα, η οποία παρατίθεται παρακάτω και δείχνει ότι τα νερά του ποταμού είναι εντός των ορίων για μικρόβια αλλά και χημικές ουσίες.

ΕΤΣΙ, ΛΟΙΠΟΝ, ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΥΔΑΤΩΝ

Ημερομηνία 15/4/2021 ημέρα Πέμπτηκαι ώρα 9:00.

Οι υπογραφόμενοι ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Ιάσων Καλαποθάκης και Μαρία Παπαδοπούλου, αρμόδιοι για την δειγματοληψία και τις επιτόπιες μετρήσεις έρευνας που υλοποιεί το ΠΑΚΟΕ, συλλέξαμε δείγματα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και θαλασσινού για μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις που θα γίνουν στα εργαστήρια του ΠΑΚΟΕ.

Τα  στοιχειά των ληφθέντων  δειγμάτων  αναγράφονται στο πίνακα που ακολουθεί.

Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Μικροβιολογικών Αναλύσεων σε επιφανειακά νερά ποταμού  Κηφισός, της περιοχής Κηφισιά,  στις  15 / 04 / 2021.

 Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Μικροβιολογικών Αναλύσεων σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, από  το Δήμο Κηφισιάς ,  στις 15 / 04 / 2021.

Υπεύθυνη μικροβιολογικών αναλύσεων:  Δρ. Μαρία Παπαδοπούλου – Βιολόγος – Φυτοπαθολόγος.

Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Χημικών Αναλύσεων σε επιφανειακά νερά ποταμού  Κηφισός , στις  15 / 04 / 2021.

Πίνακας αποτελεσμάτων μετρήσεων φυσικών και οργανοληπτικών παραμέτρων  ποιότητας  ύδατος, σε επιφανειακά νερά ποταμού Κηφισός,  στις 15 / 04 / 2021

Πίνακας αποτελεσμάτων μετρήσεων φυσικών και οργανοληπτικών παραμέτρων  ποιότητας  ύδατος, σε νερά ανθρώπινης κατανάλωσης, Δήμου Κηφισιάς,  στις 15 / 04 / 2021

Υπεύθυνη μικροβιολογικών αναλύσεων:  Δρ. Μαρία Παπαδοπούλου – Βιολόγος – Φυτοπαθολόγος.

** ΚΥΑ Αρ. οικ. 46399/1352. Αρ. φ 438. 3-07-1986: απαιτούμενη ποιότητα των επιφανειακών νερών που προορίζονται για «πόσιμα» «κολύμβηση» «διαβίωση ψαριών» «καλλιέργεια και αλιεία», η συγκέντρωση των  Φωσφόρικών πρέπει να είναι από 0,4 έως 0,7 Ρ2Ο5mg/l, και των Νιτρικών  25 – 50  mgNO3−N/l

*Σύμφωνα με την Οδηγία 98/83/ΕΕ σχετικά με την ποιότητα του νερού για ανθρώπινη κατανάλωση, η συγκέντρωση Νιτρικών πρέπει να είναι 

μικρότερη από  50mg/l

* Σύμφωνα  με  την  Οδηγία 2008/105/ΕΚ  σχετικά  με  πρότυπα  ποιότητας  περιβάλλοντος  στον  τομέα  της  πολιτικής  των  υδάτων,  η  συγκέντρωση  νιτρικών  πρέπει να είναι μικρότερη από  7mg/l. 

* Σύμφωνα με την Οδηγία 75/440/ΕΟΚ, η  συγκέντρωση  Νιτρικών  πρέπει  να  είναι  μικρότερη  από  50mg/l  σε  περιπτώσεις  ιδιαιτέρων κλιματολογικών συνθηκών, με ενδεικτική τιμή τα 25mg/l

*  Σύμφωνα  με  την  Οδηγία 91/271/ΕΟΚ  για  την  επεξεργασία  των  αστικών  λυμάτων, η συγκέντρωση του Ολικού Φωσφόρου

 πρέπει να είναι μικρότερη από  2,0mg/l. 

*Σύμφωνα  με  την  Οδηγία 2008/105/ΕΚ  σχετικά  με  πρότυπα  ποιότητας  περιβάλλοντος  στον  τομέα  της  πολιτικής  των  υδάτων,  η  συγκέντρωση  ολικού  Φωσφόρου  πρέπει  να  είναι  μικρότερη  από 1mg/l.

*Σύμφωνα  με  την  Οδηγία  75/440/ΕΟΚ,  η  συγκέντρωση  φωσφορικών  πρέπει  να  είναι  μικρότερη  από 0,4  (ύδατα Α1) και 0,7 mg/l (ύδατα Α2 και Α3). 

** ΚΥΑ Αρ. οικ. 46399/1352. Αρ. φ 438. 3-07-1986: απαιτούμενη ποιότητα των επιφανειακών νερών που προορίζονται για «πόσιμα» «κολύμβηση» «διαβίωση ψαριών» «καλλιέργεια και αλιεία», η συγκέντρωση των  Φωσφόρικών πρέπει να είναι από 0,4 έως 0,7 Ρ2Ο5mg/l, και των Νιτρικών  25 – 50  mgNO3−N/l

** ΚΥΑ  Αριθμ. οικ. 100079 Αρ. Φύλλου 135. 22 – 01 – 2015. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 20488/2010 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός Ποιοτικών Περιβαλλοντικών Προτύπων στον ποταμό Ασωπό και Οριακών Τιμών Εκπομπών υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στη λεκάνη απορροής του Ασωπού (Β΄ 749)» και συναφείς διατάξεις. Στο Πίνακας 6: Οριακές Τιμές Εκπομπών λοιπών φυσικοχημικών παραμέτρων, αναφέρετε η συγκέντρωση του Ολικού Φωσφόρου 5 mg/l, Νιτρικών  11 mgNO3−N/l.

**Αριθμ. 20488  Αρ. Φύλλου 749 31 Μαΐου 2010 Καθορισμός Ποιοτικών Περιβαλλοντικών Προτύπων στον ποταμό Ασωπό και Οριακών Τιμών Εκπομπών υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στη λεκάνη απορροής του Ασωπού. η συγκέντρωση   των Νιτρικών  ορίζετε σε  3,5 – 6 mg NO3−N /l

Κατηγορίες: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ