Μετά τα πρόσφατα γεγονότα για το μολυσμένο νερό στο Διμηνιό το ΠΑΚΟΕ πραγματοποίησε έρευνα στις 4/2/21 για την ποιότητα του πόσιμου νερού από την Κινέτα μέχρι και το Διμηνιό.

Στον παρακάτω πίνακα διαπιστώνεται ότι από τα 23 δείγματα στα 7 βρέθηκαν κολοβακτηρίδια και παθογόνοι εντερόκοκκοι, δηλαδή ποσοστό 30% επι του συνόλου των δειγμάτων.

Επίσης στον πίνακα των αποτελεσμάτων των επιτόπιων μετρήσεων φαίνεται σαφώς ότι η αγωγιμότητα και η θολερότητα είναι αυξημένες σε αρκετά δείγματα όπου το όριο της αγωγιμότητας είναι 250 και της θολερότητας 0.

Αυτό το γεγονός είναι άκρος ανησυχητικό και χρειάζεται περεταίρω διερεύνηση από τις υγειονομικές αργές, στις οποίες αποστέλλονται τα αποτελέσματα του ΠΑΚΟΕ.

Ελπίζουμε η αντίδραση τους να είναι άμεση και αποτελεσματική.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ