ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 453/ 23/11/2020

Το ΠΑΚΟΕ για έκτη φορά καταγγέλει τα βρώμικα σκουπιδοφόρα παιχνίδια της ΕΕΑΑ ΑΕ. Τώρα εμπλέκει και τους υπουργούς ΠΕΝ Χατζηδάκη και τον Γενικό Γραμματέα Γραφάκο, οι οποίοι παρανομώντας «ωμά» παρατείνουν όπως έκαναν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις την «μπλε» σήμερα εταιρεία των «μπλε» κάδων μέχρι το 2022, παραγνωρίζοντας οδηγίες της Ε.Ε, Εθνικές Νομοθεσίες και της εκθέσεις της επιτροπής της Ε.Ε για την εφαρμογή του πλήρους διαχωρισμού των προς ανακύκλωση υλικών.

Εδώ και δέκα χρόνια η Ε.Ε.Α.Α δεν έχει τηρήσει τους περισσότερος νόμους που «υποτίθεται» διέπουν την λειτουργία της.

Έχει εκθέσει ανεπανόρθωτα τους Δήμους, δεν αποδίδει τα χρήματα τους, με αποτέλεσμα οι πολίτες να πληρώνουν δυσβάσταχτα τέλη καθαριότητας.

Έλεος κύριοι της εξουσίας.

Ακολουθεί το κείμενο που αποδεικνύει τα παραπάνω.

Ο Κωστής Χατζηδάκης, μαζί με το alter ego του, γενικό γραμματέα, Μανώλη Γραφάκο, σε συνέντευξη Τύπου στις 4 Νοεμβρίου ανακοίνωσε το νέο σχέδιο νόμου για την ανακύκλωση, που περιλαμβάνει τις διατάξεις που παραβιάζουν τόσο τις κοινοτικές οδηγίες όσο και το ΕΣΔΑ, όταν ο στόχος του σχεδίου νόμου του υπουργείου είναι η εναρμόνιση με την κοινοτική οδηγία (Ε.Ε.) 2018/851. Πιο συγκεκριμένα, ο υπουργός ανακοίνωσε ότι η χωριστή συλλογή των αποβλήτων σκευασίας σε διακριτά ρεύματα (πλαστικό, χαρτί, μέταλλο και γυαλί) θα καθιερωθεί έως 5.1.2022, όταν σύμφωνα με κοινοτική οδηγία (ΕΕ) 2018/851, «τα κράτη-μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν την ενίσχυση της συμμόρφωσης προς την υποχρέωση για χωριστή συλλογή αποβλήτων, που ορίζεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 και στο άρθρο 11 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης να καθιερώσουν χωριστή συλλογή τουλάχιστον για τα απόβλητα από χαρτί, μέταλλα, πλαστικά και γυαλί, που τα κράτη μέλη όφειλαν να έχουν εκπληρώσει έως το 2015».

Δυστυχώς, η δημοσιογραφική έρευνα κατέδειξε ότι ο μοναδικός λόγος που ο υπουργός Περιβάλλοντος είναι έτοιμος να παραβιάσει τις κοινοτικές οδηγίες είναι «για να μην κλείσουν οι μπλε κάδοι της ΕΕΑΑ Α.Ε. έως το 2022». Οι ίδιες αξιόπιστες πηγές σημειώνουν ότι είναι πρώτη φορά που υπουργός προωθεί την, κατά παράβαση καθήκοντος, νομιμοποίηση του συστήματος των μπλε κάδων, καθόσον τόσο στο νόμο 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α/2012) του Γιώργου Παπακωνσταντίνου όσο και στο νόμο 4496/2017 (ΦΕΚ 170 Α/2017) του Σωκράτη Φάμελλου υπήρχε η, αυτονόητη, διάταξη για την υποχρέωση της χωριστής συλλογής των υλικών συσκευασίας. Οι ενέργειες του υπουργού Κωστή Χατζηδάκη λαμβάνουν χώρα όταν η Ελλάδα έχει ήδη λάβει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την υπ’ αριθμ. SWD (2018) 418/24.9.2018 «Έκθεση έγκαιρης προειδοποίησης για την Ε/,λάδα σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ε.Ε. για τα απόβλητα». Τονίζεται ότι το επόμενο βήμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η παραπομπή της Ελλάδος στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την επιβολή νέου προστίμου. Βέβαια, από τη μελέτη της συγκεκριμένης «Έκθεσης έγκαιρης προειδοποίησης» προκύπτει και ένα ακόμη εξαιρετικά σημαντικό δεδομένο. Σύμφωνα με τις σαφείς οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα πρέπει να γίνει «αναδιάρθρωση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των οργανισμών ευθύνης παραγωγών για τις συσκευασίες (Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης – ΕΕΑΑ) και των δήμων. Σε κάθε περίπτωση, η ΕΕΑΑ θα πρέπει να χρηματοδοτεί πλήρως την παροχή του μέρους της υπηρεσίας συλλογής όσον αφορά τα απορρίμματα συσκευασιών σύμφωνα με έναν συμφωνημένο μαθηματικό τύπο χρηματοδότησης».

Ήδη έχουν αποκαλυφθεί τόσο οι ενέργειες και οι πράξεις του γενικού γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μανώλη Γραφάκου, αλλά και οι παραβάσεις καθήκοντος των υπαλλήλων και της διοίκησης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), για σοβαρά θέματα που αφορούν στο επιχειρησιακό σχέδιο της «Ελληνικής Εταιρίας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε.» (ΕΕΑΑ Α.Ε.) με τους μπλε κάδους, όσο και η υπέρβαση αρμοδιοτήτων του υπουργού Κωστή Χατζηδάκη για τη διάθεση των 19.000.000 ευρώ από τον ΕΟΑΝ.

Τώρα αποκαλύπτεται επίσης ότι ο υπουργός Κωστής Χατζηδάκης παραβιάζει τις κοινοτικές οδηγίες 2008/98/ΕΚ και 2018/851/ΕΚ. Πιο συγκεκριμένα, παραβιάζει την κοινοτική νομοθεσία αναφορικά με την υφιστάμενη εθνική νομική υποχρέωση για χωριστή συλλογή των συσκευασιών (από πλαστικό, μέταλλο, γυαλί και χαρτί), ώστε να μην κλείσουν οι μπλε κάδοι της ΕΕΑΑ Α.Ε.

Την ίδια στιγμή, ο υπουργός κ. Χατζηδάκης παραβιάζει και την από 31.8.2020 ομόφωνη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για την έγκριση του «Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων» (ΕΣΔΑ), που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 185 Α/29.9.2020), όπου ρητώς αναφερόταν ότι «Σύμφωνα με το άρθρο 11 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία (ΕΕ) 2018/851, καθίσταται υποχρεωτική η χωριστή συλλογή τουλάχιστον για τα μέταλλα, το χαρτί, το γυαλί και το πλαστικό».

Άρα, η ΕΕΑΑ θα πρέπει να καταβάλει το σύνολο του κόστους που έχουν οι δήμοι για τη συλλογή του περιεχομένου των μπλε κάδων, που εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 200 ευρώ ανά τόνο. Όμως στην περιβόητη συνεδρίαση της 13ης Μάϊου 2020 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΑΝ εγκρίθηκε το επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΕΑΑ Α.Ε. με τους μπλε κάδους (που αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 6ΩΝΥ-46Ψ8ΟΖ-0ΓΓ) και η καταβολή της ΕΕΑΑ προς τους δήμους ορίστηκε σε μόλις 8 ευρώ ανά τόνο, για το πρώτο έτος, που θα φτάσει σε μόλις 30 ευρώ ανά τόνο μετά από 6 χρόνια. Δηλαδή, θα υπάρξει απώλεια πολλών εκατομμυρίων από τους δήμους, που παρέχουν τις εργασίες συλλογής των μπλε κάδων, ενώ τα χρήματα αυτά θα παραμείνουν στα ταμεία της ΕΕΑΑ, με απόφαση του ΕΟΑΝ. Είναι σαφές ότι υπάρχουν ευθύνες του ΕΟΑΝ που δεν εφάρμοσαν τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. SWD (2018) 418/24.9.2018 «Έκθεση έγκαιρης προειδοποίησης για την Ελλάδα σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ε.Ε. για τα απόβλητα», ενώ αναμένεται να αναζητηθούν οι ευθύνες από τα στελέχη της Διεύθυνσης Εναλλακτικής Διαχείρισης ΕΟΑΝ, Φανή Κοτζιά και Ελένη Κουρούδη, και από την αναπληρώτρια προϊσταμένη της συγκεκριμένης Διεύθυνσης, Αργυρώ Ρεμούνδου.

ΥΓ. Οι αποκαλύψεις δημιουργούν σοβαρά ερωτηματικά σε σχέση με τα νομικά, αλλά και τα πολιτικά θέματα που προκαλούν οι ενέργειες του Κωστή Χατζηδάκη και του Μανώλη Γραφάκου. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτές οι συμπεριφορές δεν έχουν την έγκριση του Μεγάρου Μαξίμου.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ