Το ΠΑΚΟΕ πολλές φορές έχει επισημάνει το πρόβλημα με τα αστικά λύματα, τα απόβλητα σε ρέματα και ποτάμια καθώς και τα προβλήματα των μεταφορών.

          Εν τούτοις η κατάσταση παραμένει η ίδια.

          Πρέπει άμεσα να παρθούν τα κατάλληλα μέτρα (καθαρισμός ρεμάτων και παραλιών, καθαρισμός ποταμών και λιμνών) ούτως ώστε πράγματι να απαλλαχθούμε από την πανδημία.

          Η Ελλάδα δεν φαίνεται να αλλάζει ρότα (προς το καλύτερο) καθώς σύμφωνα με το δελτίο παραβάσεων που γνωστοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή , δεν εφαρμόζει την κοινοτική νομοθεσία στους παρακάτω τομείς: περιβάλλον και αλιεία, ενέργεια και κλίμα, δικαιοσύνη, ασφάλεια, χρηματοπιστωτική εποπτεία και μεταφορές.

          Σχετικά με την πρώτη κατηγορία, αναφέρεται ότι σε 289 οικισμούς τα αστικά λύματα δεν συλλέγονται με τον κατάλληλο τρόπο ούτε υποβάλλονται σε κατάλληλη επεξεργασία πριν από την απόρριψή τους.

          Στον τομέα της δικαιοσύνης υπάρχουν δύο θέματα. Το πρώτο αφορά τα δικονομικά δικαιώματα των παιδιών και τη μη ενσωμάτωση της σχετικής οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Το δεύτερο αφορά το δικαίωμα δικαστικής αρωγής για υπόπτους και κατηγορουμένους.

          Όσο αφορά την ασφάλεια, η μη κοινοποίηση των εθνικών μέτρων για την εφαρμογή της απόφασης – πλαισίου για τη διαπίστευση των παρόχων δικανικών υπηρεσιών που πραγματοποιούν εργασίες εργαστηρίου.

          Επιπλεον. η Ελλάδα έλαβε προειδοποιητική επιστολή για τη μη πλήρη ενσωμάτωση της οδηγίας για το ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος .

          Στον τομέα των μεταφορών υπάρχουν τέσσερα ανοικτά ζητήματα: η πλημμελής εφαρμογή των κανόνων για την πληροφόρηση των  πολιτών στο πλαίσιο ευφυών δικτύων μεταφορών, η ανεπαρκής πληροφόρηση σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τις υποδομές χώρων στάθμευσης, η μη παροχή υπηρεσιών ζεύξης δεδομένων για τους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών που εκτελούν πτήσεις εντός του εναέριου χώρου της και ο μη ορισμός φορέα «σωστής νοοτροπίας» στην υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας.

          Λόγω της κατάστασης που επικρατεί με την πανδημία κορονοϊού, παρατείνονται οι προθεσμίες για να απολογηθούν τα κράτη-μέλη.