Με πολλή αγανάκτηση, το ΠΑΚΟΕ διαμαρτύρεται έντονα για το νομοσχέδιο <<της βελτίωσης της μεταναστευτικής νομοθεσίας>>

Πολλές κατηγορίες συμπολιτών μας, έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα με τα νέα μέτρα της δεύτερης φάσης της πανδημίας. Δυστυχώς, τα μέτρα τα οποία έχουν προταθεί σε ένα μεγάλο ποσοστό που ξεπερνάει το 50%, είναι ανεφάρμοστα.

Οι συνθήκες απολύμανσης μεταλλικών σκευών σε διάφορα επαγγέλματα, η αντιμετώπιση των συνθηκών λειτουργείας μηχανουργείων και συνεργείων αυτοκινήτων είναι απαράδεκτες.

Οι συνθήκες λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης των σκουπιδιών, είναι ίδιες και χειρότερες από πριν, όπως και των συστημάτων λειτουργίας βιολογικών καθαρισμών.

Είναι δεκάδες τα επαγγέλματα και χιλιάδες τα παραδείγματα, που δυστυχώς δεν έχουν τη δυνατότητα να τηρήσουν τα μέτρα που επιβλήθηκαν μέχρι τώρα στη δεύτερη φάση.

Όμως, υπάρχει ένα τεράστιο κενό στην ηθική και τη πράξη. Η ύπαρξη παρατίθεται και αποδεικνύεται ότι δεν είναι εφικτή, ενώ αντίθετα η ηθική μπαίνει σε κάποιες γραμμές κειμένων, που αποφασίζουν ότι τα χρήματα των Ελλήνων πολιτών που τα στερήθηκαν δέκα ολόκληρα χρόνια, μπορούν να διατεθούν οπουδήποτε ως ΑΠΟΡΡΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ.  

Αυτό σημαίνει, ότι χωρίς να δίνεται λογαριασμός σε κανέναν, δαπανώνται τεράστια ποσά  για τη δήθεν μεταναστευτική πολιτική.

Από το 2015 μέχρι και σήμερα, έχουν δαπανηθεί 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ με πλήρη αδιαφάνεια των κυβερνήσεων που πέρασαν και τώρα προκλητικά η νέα κυβέρνηση υιοθετεί την ανήθικη πράξη των απορρήτων χρημάτων.

Παρακάτω παρατίθεται το νομικό καθεστώς στο οποίο διακρίνεται η αδιαφάνεια.                      

Για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα 60 ημερών και μέσω πρωτοβουλίας της κυβέρνησης, πέρασε ειδική διάταξη για να αποκτήσει το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ειδικές πιστώσεις απορρήτων εθνικών αναγκών.

Η πρώτη φορά ήταν στις 5 Μαρτίου 2020, με τροπολογία που είχε κατατεθεί σε νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για τη στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης., με υπουργική απόφαση, ως απόρρητων των δαπανών που σχετίζονται με την εκτέλεση έργων ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων για τον έλεγχο της πρόσβασης και της διάθεσης παροχών στις δομές προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών και των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών, καθώς και των απολύτως συναφών με αυτά τα έργα προμηθειών.

Η ίδια τροπολογία προέβλεπε πως σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης που επιβάλλει την άμεση λήψη και εφαρμογή μέτρων για την προστασία της δημόσιας τάξης ασφάλειας και υγείας, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ή τα εξουσιοδοτημένα όργανα από αυτόν, μπορούν να συνάπτουν νέες συμβάσεις έργων, υπηρεσιών και προμηθειών.

Από τις 30 Απριλίου κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο<<Βελτίωση της μεταναστευτικής νομοθεσίας, τροποποίηση διατάξεων των νόμων 4636/2019 (Α’169), 4375/2016(Α’ 51), 4251/2014 (Α΄80) και άλλες διατάξεις>> όπου τμήμα του Τύπου και πολιτικά στελέχη ανέδειξαν την παραδοξότητα του άρθρου 55 του νομοσχεδίου, το οποίο αναφέρει ότι ο εκάστοτε υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου θα μπορεί να προχωρεί σε απόρρητες δαπάνες για τις οποίες δεν θα αποδίδεται λογαριασμός και τα παραστατικά των οποίων θα καταστρέφονται μετά την παρέλευση έξι μηνών από την απόφαση τέλεσης της δαπάνης.   

Η διάταξη αναφέρει τα εξής:

Άρθρο 55

Δαπάνες αντιμετώπισης μεταναστευτικής κρίσης

  1.  Στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου εγγράφεται ειδική πίστωση απορρήτων εθνικών αναγκών. Τέτοιες ανάγκες και δαπάνες, οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν γνωστές χωρίς ζημία των συμφερόντων της χώρας, θεωρούνται αυτές που εμπίπτουν στην εκπλήρωση της αποστολής του ως άνω Υπουργείου, η εκπλήρωση των οποίων συνιστά προστασία των εθνικών συμφερόντων στον τομέα αυτό.
  2. Απαγορεύεται να διατεθεί από την παραπάνω πίστωση οποιοδήποτε ποσό για άλλους σκοπούς, ιδιαίτερα για παροχή επιμισθίων, αμοιβών η αποζημιώσεων και για κάθε προσωπική παροχή (σε υπαλλήλους η όργανα του κράτους).
  3. Η διάθεση για οποιοδήποτε ποσό από την πίστωση θα γίνεται με την απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου μετά από τη γνώμη της Επιτροπής Ειδικών Δαπανών χωρίς να αποδίδεται λογαριασμός. Η απόφαση αυτή δεν δημοσιεύεται στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης και ούτε αναρτάται σε κάποια πλατφόρμα.
  4. Η πίστωση αυτή διατίθεται για δαπάνες τόσο στο εσωτερικό όσο και στην αλλοδαπή
  5. Η πληρωμές απαλλάσσονται από κάθε κράτηση η εισφορά υπέρ του Δημοσίου Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου η τρίτων.
  6.  Στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου λειτουργεί τριμελής γνωμοδοτική Επιτροπή Ειδικών Δαπανών, αποτελούμενη από τον Γενικό Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολίτικης ως Πρόεδρο και δύο Προϊσταμένους Διευθύνσεων υπηρεσιών του Υπουργείου. Στην Επιτροπή μετέχει και ως γραμματέας  υπάλληλος του Υπουργείου που ορίζεται από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου ο οποίος τηρεί, με δίκη του ευθύνη και απόλυτη εχεμύθεια, βιβλίο πρωτοκόλλου, στο όποιο καταχωρίζονται, οι προτάσεις δαπανών, καθώς και βιβλίο πρακτικών, στο όποιο καταχωρίζονται, οι γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής, το περιεχόμενο των οποίων απαγορεύεται να ανακοινώνεται .
  7. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία επί θεμάτων που διαβιβάζονται σε αυτή από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου. Μειοψηφούσες γνώμες καταχωρίζονται στα πρακτικά.
  8. Η Επιτροπή καλεί τους προϊσταμένους των αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για παροχή τυχόν αναγκαίων διευκρινίσεων για την υπό κρίση δαπάνη.
  9. Απόσπασμα του πρακτικού της Επιτροπής, με τα αναγκαία τυπικά στοιχειά μεταβιβάζεται  προς τη Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Άσυλου, η οποία προκαλεί την οικεία απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, που αποτελεί το μόνο δικαιολογητικό της δαπάνης. Όλα τα παραστατικά έγγραφα της δαπάνης και τα άλλα στοιχεία που κατέχει η Επιτροπή ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία του Υπουργείου, , καταστρέφονται από τους προϊσταμένους των οικείων Διευθύνσεων έξι μήνες, το αργότερο, μετά την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης
  10. Με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου ρυθμίζονται επιμέρους ζητήματα λειτουργίας και οργάνωσης της Επιτροπής Ειδικών Δαπανών.

Αντιδράσεις προκαλεί ο χαρακτηρισμός ως απορρήτων δαπανών που σχετίζονται με το μεταναστευτικό από τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς όσο και από επιμέρους χώρες της ευρωζώνης και ειδικότερα της Ολλανδίας. Από το 2015 μέχρι και σήμερα, η ΕΕ έχει χρηματοδοτήσει με πόρους 2,2 δισ. ευρώ για τη διαχείριση του προσφυγικού επί ελληνικού εδάφους, μέσω του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης (1,18 δισ. ευρώ), του Ταμείου Ασφάλειας (404,5 εκατ. ευρώ) και του Μηχανισμού Επείγουσας Υποστήριξης (643,6 εκατ. ευρώ.).

Στις αρχές Μαρτίου 2020 η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχε ανακοινώσει την παροχή 700 εκατ. ευρώ (τα 350 εκατ. ευρώ ήταν διαθέσιμα άμεσα) επιπλέον, στην Ελλάδα για την διαχείριση του μεταναστευτικού και τη δημιουργία νέων υποδομών.  

Επιπλέον, ένας ακόμα λόγος που προκαλεί πρόβλημα είναι ότι οι δαπάνες για το προσφυγικό είναι από αυτές που εξαιρούνται από τον τρόπο υπολογισμού του πρωτογενούς πλεονάσματος της Ελλάδος, όπως αυτό το μετρούν οι θεσμοί.