Ένα από αυτά είναι η τελική διαμόρφωση του κορεσμένου τμήματος της Ξερόλακκας και η συλλογή του βιοαερίου. Το έργο που αφορά την άντληση, συλλογή και καύση βιοαερίου σε ατμοσφαιρικό πυρσό όπως και τα έργα συλλογής και ελέγχου ομβρίων και στραγγισμάτων και η τελική διαμόρφωση του κορεσμένου τμήματος, έχουν δημοπρατηθεί. Η κατασκευή του τοίχου αντιστήριξης θεωρείται υποέργο κομβικής σημασίας, γιατί θα αυξήσει τη χωρητικότητα και την παράταση ζωής, παρόλο που υπήρχε πολιτική δέσμευση για άμεσο κλείσιμο του ΧΥΤΑ από το 2014.

Στη ΜΠΕ περιλαμβάνονταν τρία περιβαλλοντικά έργα αδειοδοτημένα και ένα υποέργο μη αδειοδοτημένο. Το υποέργο αυτό ήταν η εγκατάσταση της νέας Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒ) για την παραγωγή κόμποστ. Ο σχεδιασμός είναι στενά εξαρτημένος από την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων (ΜΕΑ) του Φλόκα. Όταν κατασκευαστεί, η απόθεση των στερεών αποβλήτων  δεν θα γίνεται πια στην Ξερόλακκα αλλά μέσω κινητών μονάδων μεταφόρτωσης στερεών αποβλήτων (ΣΜΑ) θα μεταφέρονται στου Φλόκα.

ΑΥΣΤΗΡΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Μεταξύ των περιβαλλοντικών όρων που εγκρίθηκαν ήταν οι παρακάτω:

  • εξασφάλιση των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων των συναρμόδιων υπηρεσιών
  • αποκατάσταση λειτουργίας γεώτρησης ή αντικατάστασή της με νέα γεώτρηση σε παραπλήσια θέση εντός του ΧΥΤΑ
  • εξασφάλιση επάρκειας και στεγανότητας των αποχετευτικών αγωγών και των δεξαμενών που θα χρησιμοποιούνται για τη συλλογή και προσωρινή αποθήκευση των υγρών αποβλήτων της ΜΕΒ
  • εγκατάσταση όλων των απαιτούμενων μέτρων πυροπροστασίας, πρόληψης και πυρόσβεσης
  • σύστημα ελέγχου και παρακολούθησης του είδους και της ποιότητας των εισερχόμενων αποβλήτων στον ΣΜΑ
  • συστηματικός έλεγχος της καλής λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων – στραγγισμάτων
  • λήψη των κατάλληλων προληπτικών αντιρρυπαντικών έργων, να μην προκαλεί σημαντική ρύπανση, να εφαρμόζει τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές
  • ετήσια υποβολή στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή των πληροφοριών βάσει των αποτελεσμάτων της περιβαλλοντικής παρακολούθησης του ΧΥΤΑ
Κατηγορίες: ΕΝΕΡΓΕΙΑ