Το πιο ουσιαστικό για το παρακάτω κείμενο είναι ότι δυστυχώς ο ΕΦΕΤ που «προστατεύει» τους Ελληνες πολίτες πρέπει στις κατά καιρούς συγκεκριμένες καταγγελίες του να γράφει επώνυμα τις εταιρείες ούτως ώστε οι καταναλωτές νατις σαμποτάρουν. Ο ΕΦΕΤ, στο πλαίσιο της ενημέρωσης σχετικά με τα αποτελέσματα της άσκησης τωνελεγκτικών αρμοδιοτήτων του, ανακοινώνει ότι με την υπ. Αριθ. 7/19-4-2019Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, επικυρώνει επιβολή προστίμων σε 3επιχειρήσεις τροφίμων, συνολικού ύψους 37.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, τα πρόστιμα αφορούν μια τουριστική-εμπορική επιχείρηση, μιαεπιχείρηση παραγωγής μειγμάτων και ένα super market. Και στις τρεις περιπτώσειςδιαπιστώθηκε παραγωγή, διακίνηση και διάθεση μη ασφαλών τροφίμων. Ο ΕΦΕΤ καλεί τις επιχειρήσεις τροφίμων να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στηνπιστή τήρηση των απαιτήσεων της νομοθεσίας, τόσο για τη διασφάλιση της υγιεινήςκαι της ασφάλειας των τροφίμων όσο και για την ορθή λειτουργία τους καιδιαβεβαιώνει το καταναλωτικό κοινό ότι συνεχίζει τους συστηματικούς ελέγχουςπροκειμένου να διασφαλίζει και να προστατεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών.

Κατηγορίες: Καταναλωτής