Το νερό όπως όλοι γνωρίζουμε είναι δυστυχώς «αγαθό εν ανεπαρκεία». Όμως λίγοι είναι οι Δήμοι από τους 325που πραγματικά νοιάζονται για το τι νερό πίνουν οι Δημότες τους

Έτσι έχει αποδειχθεί ότι μόλις το 25% των Δήμων τροφοδοτεί τους δημότες του με πολύ καθαρό νερό. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να υποφέρουν από γαστρεντερίτιδες και δυστυχώς να καταφεύγουν στα εμφιαλωμένα νερά.

Υπολογίζεται ότι η αλυσίδα αυτή του προβλήματος, στοιχίζει στο κράτος πάνω από τριακόσια εκατομμύρια (300.000.000) ευρώ το χρόνο.

Εάν η «εξουσία» είχε πραγματικά τον “άνθρωπο” σαν προστατευόμενο είδος, τότε τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Ελλάς το μεγαλείο σου.

Νερό μολυσμένο και ακατάλληλο προς χρήση στάζουν οι βρύσες στο χωριό Πετρωτό της ορεινής περιοχής του Δομοκού  Φθιώτιδας, εδώ και επτά ολόκληρα χρόνια! Όπως προκύπτει από την έκθεση των ελεγκτών,αν και οι αναλύσεις καταδείκνυαν την ύπαρξη συγκεντρώσεων νιτρικών και παθογόνων µικροοργανισµών, οι τοπικές Αρχές δεν προχώρησαν στη λήψη μέτρων για να εξασφαλίσουν διαρκή παροχή υγιεινού νερού και άφησαν τους κατοίκους να καταναλώνουν νερό µολυσµένο µε βακτηρίδια (Ε.coli), εντερόκοκκους και νιτρικά ιόντα.

Η υπόθεση είδε το φως της δημοσιότητας έπειτα από το πόρισμα- κόλαφος που συνέταξε το Σώµα Επιθεωρητών- Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (ΣΕΕ∆∆). Με αυτόη υπόθεση παραπέμπεται στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών και ζητείται ο πειθαρχικός έλεγχος του δηµάρχου ∆οµοκού, ∆ηµήτρηΤζιαχρήστα, αλλά και της διευθύντριας ∆ηµόσιας Υγείας Φθιώτιδας, Αλεξάνδρας Πλατιά.

Πιο συγκεκριμένα, στο πόρισµα του ΣΕΕ∆∆ περιγράφεται µια εικόνα ουσιαστικής εγκατάλειψης του δικτύου ύδρευσης αλλά και των κατοίκων στο Πετρωτό. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι οι τρεις γεωτρήσεις που είχαν ανοιχτεί για να τροφοδοτείται η δεξαµενή του χωριού ήταν για πότισµα χωραφιών (αρδευτική χρήση) καθώς και ότι ο δήµος ∆οµοκού δεν κατήρτισε προγράµµατα παρακολούθησης του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης για κανένα από τα έτη της εξεταζόµενης περιόδου 2013-2017.

Επιπλέον, στις αναλύσεις χηµικών και µικροβιολογικών παραµέτρων του νερού ύδρευσης του Πετρωτού, που πραγµατοποίησε ο δήµος ∆οµοκού, παρουσιάστηκαν υπερβάσεις των επιτρεπόµενων ορίων των νιτρικών ιόντων και διαπιστώθηκε εµφάνιση παθογόνων µικροοργανισµών (κολοβακτηρίδια, εντερόκοκκοι) κατά τα έτη 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 και 2017. Όμως, δεν έλαβε ποτέ τα απαιτούµενα µέτρα για την παροχή υγιεινού νερού σε µόνιµη βάση.

Σύμφωνα με το πόρισμα, την περίοδο 2014-2016, κατά την οποία παρατηρήθηκαν οι µεγάλες υπερβάσεις σε συγκεντρώσεις νιτρικών και παθογόνων µικροοργανισµών, ο δήµος ∆οµοκού δεν µερίµνησε να προµηθεύσει τους κατοίκους του Πετρωτού µε κατάλληλο πόσιµο νερό, απαλλαγµένοαπό µικροβιακούς και χηµικούς παράγοντες. Τα αποτελέσµατα των µικροβιολογικών αναλύσεων, από το 2011 έως και το 2016, καταδεικνύουν τη διαρκή ύπαρξη συγκεντρώσεων παθογόνων µικροοργανισµών (κολοβακτηριοειδή, E.coli και εντερόκκοκοι).

Ο δήμος Δομοκού γνώριζε ότι οι κάτοικοι έπιναν νερό- δηλητήριο αλλά το αποσιωπούσε

Μάλιστα, οδήµος γνώριζε από το 2008 ότι τα υπόγεια ύδατα της περιοχής βρίσκονται σε περιοχή ευπρόσβλητη από τη νιτρορύπανση (εντατικές καλλιέργειες, κτηνοτροφία) καθώςείχε ενταχθεί σε ζώνη κινδύνου και «θα έπρεπε να είχε λάβει σχετικά µέτρα για την προστασία και ενηµέρωση των κατοίκων της εν λόγω τοπικής κοινότητας, προκειµένου να τους εφοδιάζει µε νερό κατάλληλης ποιότητας, δεδοµένων των υπερβάσεων που παρατηρήθηκαν».

Για το θέμα, ο δήµος ∆οµοκού ισχυρίστηκε ότι επειδή το νερό των γεωτρήσεων δεν επαρκεί, λόγω εξάντλησης του υδροφόρου ορίζοντα, η υδροδότηση της τοπικής κοινόιτηταςΠετρωτού πραγµατοποιείται µέσω υδροφόρων οχηµάτων του δήµου. Όταν,όµως, του ζητήθηκε εγγράφως η αποστολή παραστατικών χρήσεως υδροφόρων για την κάλυψη υδροδοτικών αναγκών του Πετρωτού,δεν απέστειλε σχετικά στοιχεία.

Επιπλέον, ο δήμος φέρει σαφείς ευθύνες καθώς δεν πραγµατοποίησευγειονοµικές αναγνωρίσεις, προκειµένου να εντοπιστούν τα αίτια των υπερβάσεων των χηµικών και µικροβιολογικώνπαραµέτρων, ενώ οι μετρήσεις ουδέποτε εστάλησαν στη ∆ιεύθυνση Υγείας Φθιώτιδας, κατά παράβαση των υγειονοµικών διατάξεων. Στο πλαίσιο αυτό, η ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας Φθιώτιδας, η οποία είχε λάβει γνώση των προβλημάτων νερού ανθρώπινης κατανάλωσης του Πετρωτού, όφειλε να αναζητήσει από τον δήµο ∆οµοκού την αποστολή του αρχείου των εργαστηριακών εξετάσεων και το ηµερολόγιο ύδρευσης, τα οποία δεν προέκυψε να έγιναν για τα έτη 2013 έως 2017.

«Μπαλάκι» οι ευθύνες μεταξύ δήμου Δομοκού και Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Φθιώτιδας

Από το 2015 κι έπειτα, που παρουσιάζονται οι µεγαλύτερες υπερβάσεις στις χηµικές και µικροβιολογικέςπαραµέτρους στις µετρήσεις, η ∆ιεύθυνσηΔημόσιας Υγείας στέλνει έγγραφα στον δήµο και συστήνει τη συστηµατικότερη και αποτελεσµατικότερη χλωρίωση του πόσιµου νερού, τη διακοπή υδροδότησης από µία γεώτρηση και άµεσοκαθαρισµό της δεξαµενής και του δικτύου. Ωστόσο, το ΣΕΕ∆∆ αναφέρει ότι «οι παραπάνω ενέργειες της Διεύθυνσης, δηλαδή οι µετρήσεις που έλαβαν χώρα τον Οκτώβριο του 2016, έγιναν αφού είχαν προηγηθεί τρεις παραγγελίες του εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαµίας, στο πλαίσιο διεξαγωγής προκαταρκτικής εξέτασης».

Τελικά, το Νοέµβριο του 2016 πραγµατοποιήθηκε νέα δειγµατοληψία στο Πετρωτό από υπαλλήλους της ∆ιεύθυνσης. Λόγω υπερβάσεων που διαπιστώθηκαν, συντάχθηκε έκθεση υγειονοµικής επιθεωρήσεως, η οποία εστάλη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαµίαςγια την άσκηση ποινικής δίωξης στον δήµο ∆οµοκού, καταδεικνύοντάς τον ως υπαίτιο για την κακή ποιότητα του πόσιµου νερού.Στις µετρήσεις,τον Φεβρουάριο και τον Οκτώβριο του 2017, διαπιστώθηκαν και πάλι συγκεντρώσεις µικροβιολογικών παραγόντων και προτάθηκε ο έλεγχος της παροχής σε συγκεκριµένοσηµείο του δικτύου.

«Η ∆ιεύθυνση Υγείας Φθιώτιδας, παρά το γεγονός ότι στο δείγµα ανιχνεύθηκε συγκέντρωση µικροοργανισµών (κολοβακτηριοειδή), δέχθηκε το πόσιµο νερό ως κατάλληλο» αναφέρει το πόρισµα. «Αποτέλεσµα των ανωτέρω, δηλαδή της µη επαρκούς εποπτείας εκ µέρους της Διεύθυνσης, ήταν η παροχή µη υγιεινού νερού, τόσο µικροβιολογικά όσο και χηµικά, στους κατοίκους του Πετρωτού επί σειρά ετών, από το 2011 έως και το 2017» καταλήγει το πόρισµα του ΣΕΕ∆∆.

Κατηγορίες: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ