Το βασικότερο στοιχείο απ’ αυτές τις συγκρίσιμες τιμές είναι η κατηγορία των δασών, όπου παρά τις ατέλειωτες …συνεχείς αναδασώσεις βλέπουμε ότι υπολειπόμαστε περίπου δύο (2) φορές την τιμή των 8,5 τετραγωνικών χιλιομέτρων του μέσου όρου των χωρών του ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) και μην ξεχνάμε ότι το οξυγόνο των δασών μας είναι η βασικότερη πηγή ζωής για τους ανθρώπους και ανθρωπογενή οικοσυστήματα.

       Το ΠΑΚΟΕ επανειλημμένα έχει καταγγείλει την πληθώρα των περιπτώσεων της αυθαίρετης δόμησης μέσα στα δάση.

Χαμηλότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες του Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), βελτίωση του δείκτη των δασών ως προς τον πληθυσμό, σπάταλη διαχείριση του νερού και πολλά είδη που απειλούνται με εξαφάνιση είναι μερικά από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έκθεση του Οργανισμού για το ελληνικό περιβάλλον. Πρόκειται για την έκθεση How is Life (2018), πο αξιολογεί τη βιωσιμότητα μιας χώρας και τη μελλοντική ευημερία των πολιτών της εξετάζοντας δείκτες που αφορούν στη διαθεσιμότητα κεφαλαιακών αποθεμάτων φυσικών, ανθρώπινων, οικονομικών και κοινωνικών πόρων.

Στην κατάταξη, η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση μεταξύ των 35 χωρών του ΟΟΣΑ ενώ οι καλύτερες επιδόσεις της αφορούν στον τομέα του φυσικού κεφαλαίου, όπου λαμβάνει την 22η θέση. Πιο συγκεκριμένα, ανά κατηγορία, σύμφωνα με τα στοιχεία, στους φυσικούς πόρους η Ελλάδα εκπέμπει  8,4 τόνους κατά κεφαλήν αερίων το θερμοκηπίου σε ισοδύναμα διοξειδίου του άνθρακα κατά τη διαδικασία της εγχώριας παραγωγής. Στην κατηγορία περιλαμβάνονται έξι αέρια συνολικά που εξετάζονται για το κατά πόσο συμβάλλουν στην υπερθέρμανση του πλανήτη.

Οι εκπομπές τέτοιων αερίων είχαν στο παρελθόν ανέλθει έως και σε 12 τόνους κατά κεφαλήν. Η μείωση, την τελευταία δεκαετία, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ύφεση της ελληνικής οικονομίας χωρίς αυτό να αποκλείει και αποκλιμάκωση λόγω αυστηρότερης εφαρμογής περιβαλλοντικών κανόνων. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο μέσος όρος στις χώρες του ΟΟΣΑ είναι άνω των 12 τόνων κατά κεφαλή, σε συνάρτηση πάντα με την βιομηχανική ανάπτυξη τους. Προ κρίσης, ο μέσος όροςς στον ΟΟΣΑ ήταν 14 τόνοι κατά κεφαλή.  

Στο επίπεδο της κατανάλωσης η Ελλάδα “χρεώνεται” με εκπομπές 9,1 τόνων διοξειδίου του άνθρακα κατά κεφαλή έναντι 11,1 τόνων κατά κεφαλή στο μέσο όρο του ΟΟΣΑ. Αυτό περιλαμβάνει το διοξείδιο του άνθρακα που εκπέμπεται στην εγχώρια παραγωγική διαδικασία και αυτό που παράγεται στο εξωτερικό και ενσωματώνεται στις ελληνικές εισαγωγές.

Στην κατηγορία των δασών, η Ελλάδα διαθέτει 3,7 τετραγωνικά χιλιόμετρα ή 3.700 στρέμματα δασικών εκτάσεων ανά χίλιους κατοίκους. Τα σχετικά μεγέθη βρίσκονται σε ανοδική πορεία λόγω σταδιακής μείωσης του πληθυσμού στα χρόνια της κρίσης κόντρα στις πυρκαγιές που εκδηλώνονται κάθε καλοκαίρι. Ο μέσος όρος στις χώρες του ΟΟΣΑ ανέρχεται σε 8,5 τετραγωνικά χιλιόμετρα δασικών εκτάσεων ανά 1.000 κατοίκους με τον Καναδά να διαθέτει 97,5 τετραγωνικά χιλιόμετρα, την Αυστραλία 52,7, τη Φινλανδία 40,5, τη Σουηδία 28,9 και τη Νορβηγία 23,5 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Στις χώρες αυτές παρατηρείται συχνά σχετική αποψίλωση των δασικών εκτάσεων ανά χιλιους κατοίκους τη δεκαετία.

Όσον αφορά στους ανανεώσιμους υδάτινους πόρους, που περιλαμβάνουν τη ροή υδάτων και την ανάβλυση υδάτων από τον υδροφόρο ορίζοντα, μαζί με τις σχετικές ποσότητες ροών από γείτονες χώρες, η Ελλάδα διαθέτει 6,3 χιλιόμετρα κυβικών μέτρων κατά κεφαλήν έναντι 9,1 χιλιομέτρων κυβικών μέτρων κατά κεφαλήν στον ΟΟΣΑ. Η χώρα με τους περισσότερους υδάτινους πόρους είναι η Ισλανδία και ακολουθούν η Νέα Ζηλανδία και ο Καναδάς. Μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών προηγούνται η Νορβηγία και η Σουηδία.

Από τις ετήσιες αυτές ροές υδάτων ένα μέρος αντλείται και χρησιμοποιείται για την άρδευση καλλιεργήσιμων εκτάσεων, για βιομηχανική χρήση καθώς και για παροχή νερού στον πληθυσμό. Η χώρα μας χρησιμοποιεί 869 κυβικά μέτρα κατά κεφαλή με τον μέσο όρο στον ΟΟΣΑ να ανέρχεται σε 812 κυβικά μέτρα, αν και διαθέτει λιγότερα αποθέματα υδάτινων πόρων, ένδειξη υπερκατανάλωσης και σπατάλης. Βεβαίως, υπάρχουν και χώρες με μεγαλύτερη κατανάλωση νερού από την Ελλάδα, όπως οι ΗΠΑ, αν και δεν διαθέτουν αντιστοίχως μεγάλα αποθέματα υδάτων.

Τέλος στο ζήτημα των ειδών υπό εξαφάνιση, τα απειλούμενα είδη στην Ελλάδα περιλαμβάνουν το 25,2% των θηλαστικών ζώων, το 14,1% των πτηνών και το 4,4% των αγγειόσπερμων φυτών. Ενδεικτικά, στην Ισπανία απειλούνται με εξαφάνιση το 18,3% των θηλαστικών, το 20,5 των πτηνών και το 15% των αγγειόσπερμων φυτών.

Κατηγορίες: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ