Είκοσι (20) χρόνια το ΠΑΚΟΕ φωνάζει προς όλες τις κατευθύνσεις για την έλλειψη πολιτικής βούλησης για την αντιμετώπιση του τεράστιου προβλήματος της νιτροποίησης των υπόγειων νερών της χώρας. Μεγάλοι κάμποι όπως ο Θεσσαλικός, ο Σερραϊκός, της Κωπαΐδας και άλλοι είναι γεμάτοι από νιτρικά άλατα εξαιτίας των λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων που ανεξέλεγκτα ραντίζονται όλα τα  κηπευτικά και άλλα. Εφιάλτης λοιπόν η νιτροποίηση για την χώρα και για τη δημόσια υγεία.

Τον Απρίλιο του 2015, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάνθηκε ότι η Ελλάδα παραβιάζει το δίκαιο της ΕΕ επειδή δεν προστατεύει τα ύδατά της από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης. Τέσσερα χρόνια αργότερα, το πρόβλημα δεν έχει αντιμετωπιστεί πλήρως.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης, τα κράτη μέλη παρακολουθούν τα ύδατά τους και εντοπίζουν τα υδατικά συστήματα που πλήττονται ή ενδέχεται να πληγούν από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης.

Χαρακτηρίζουν επίσης τις χερσαίες περιοχές των οποίων τα ύδατα απορρέουν προς τέτοια υδατικά συστήματα ως ευπρόσβλητες από νιτρορύπανση ζώνες και καταρτίζουν κατάλληλα προγράμματα δράσης για την πρόληψη και τη μείωση της ρύπανσης. Το 2011 η Ελλάδα δεν είχε καθορίσει περιοχές ως ευπρόσβλητες από νιτρορύπανση ζώνες και δεν είχε καταρτίσει προγράμματα δράσεις για τις περιοχές αυτές.

Η Ελλάδα όχι μόνο δεν έχει καταρτίσει τα εν λόγω προγράμματα δράσης, αλλά ούτε έχει υποβάλλει κανένα χρονοδιάγραμμα συμμόρφωσης ούτε έχει θέσει ημερομηνία – στόχο. Ως εκ τούτου η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει εκ νέου την υπόθεση στο Δικαστήριο και να ζητήσει την επιβολή οικονομικών κυρώσεων.

Ο καθαρισμός του πόσιμου νερού από την περίσσεια νιτρικών αλάτων αποτελεί μία πολύ δαπανηρή διαδικασία.

Οι οικονομικές κυρώσεις λαμβάνουν υπόψη: (α) τη σοβαρότητα της παράβασης, (β) τη διάρκεια της παράβασης και (γ) τον ειδικό συντελεστή «Ν» ο οποίος ποικίλλει μεταξύ των κρατών μελών και λαμβάνει υπόψη το ΑΕΠ και τον αριθμό των εδρών του κάθε κράτους  στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Κατηγορίες: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ