ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ Η ΧΩΜΑΤΕΡΗ ΣΤΗ ΦΥΛΗ – ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΑ ΑΔΙΑΦΟΡΟΥΝ ΟΙ…ΑΡΜΟΔΙΟΙ

Η επιστημονική ομάδα του ΠΑΚΟΕ στις 05/02/2019 βρέθηκε αρχικά στην περιοχή του Γραμματικού, στο  χώρο που έχει σχεδιαστεί να γίνει μελλοντικά ο ΧΥΤΥ. Η πρόσβαση όμως σε αυτόν καθώς και η λήψη φωτογραφιών απαγορεύτηκαν από την αστυνομία. Έτσι η ομάδα μεταφέρθηκε στο χωριό του Γραμματικού, όπου πήρε δείγματα από 2 διαφορετικά σημεία , ένα σουπερ-μάρκετ και ένα φούρνο επί της Λεωφόρου. Γραμματικού.

Από τις εργαστηριακές μετρήσεις κατά μέσο όρο βρέθηκαν 0,02 mg/L φωσφορικά ιόντα, 0,727 mg/L νιτρικά και το χημικά απαιτούμενο οξυγόνο COD 64,5 mg O2 /L. Οι φυσικοχημικές αναλύσεις ήταν το pH 8,17  , το διαλυμένο οξυγόνο 5,1 mg/L, η αγωγιμότητα 1,5 mS/cm, και η θολότητα 1,5 ΝTU η οποία ήταν πάνω από το όριο (μέχρι 1 mS/cm). Οι μικροβιολογικές αναλύσεις, δηλαδή κολοβακτηρίδια κοπράνων, E.coli, εντερόκοκκοι και Ps.aeruginosa, είχαν όλες τιμή μηδενική, κάτι αναμενόμενο για νερό ανθρώπινης κατανάλωσης. Στον παρακάτω συνημμένο πίνακα φαίνονται οι σχετικές φυσικοχημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις.

Μετά το Γραμματικό η επιστημονική ομάδα του ΠΑΚΟΕ επισκέφτηκε τον ΧΥΤΑ στη Φυλή. Η ρύπανση των υδάτων (στραγγίσματα), είναι αισθητή και με το μάτι, καθώς έχουν σκούρο καφέ ή μαύρο χρώμα, ενώ αναδύουν και μια χαρακτηριστική μυρωδιά. Πάρθηκαν δείγματα από μία βρύση (μη πόσιμο νερό, για βιομηχανική χρήση) κοντά στην πύλη και από ένα φρεάτιο με αποστραγγίσμτα επίσης κοντά στην πύλη. Η δειγματοληψία σε περισσότερα φρεάτια στάθηκε αδύνατη λόγω του βάθους τους. Τα φωσφορικά και τα νιτρικά μετρήθηκαν εντός ορίων και συγκεκριμένα ήταν 0,4 και 2,02 mg/L, ενώ το COD ξεπέρασε το όριο που είναι 125 mg O2 /L και βρέθηκε 307 , κάτι που σημαίνει ότι το νερό φέρει υψηλή φόρτιση σε οργανικούς ρυπαντές. Το pH ήταν 8,18, το διαλυμένο οξυγόνο 5,1 mg/L (οριακά με το όριο να καθώς το όριο είναι μεγαλύτερο από 7 mg/L), η αγωγιμότητα 6,4 mS/cm (υψηλότερη τιμή από το όριο που είναι μικρότερο του 5) δείχνει την ύπαρξη μεγάλης ποσότητας ιόντων και η θολότητα 6,5 NTU είναι πάνω από το όριο (μέχρι 1 NTU). Τα κολοβακτηρίδια κοπράνων ήταν στο 9,5 cfu/100ml.  Τα E.coli είχαν μ.ο. 10 cfu/ 100ml αλλά η μέγιστη τιμή ήταν στο φρεάτιο με 20 cfu/100ml, τιμή πολύ πάνω από την μηδενική που είναι το όριο. Ίδια τάση ακολουθούν και οι εντερόκοκκοι με μέγιστη τιμή 8 cfu/100ml και μ.ο. 4 τη στιγμή που το όριο είναι μηδέν. Το μηδενικό όριο σημειώθηκε στα Ps.aeruginosa.

Μετά απ΄αυτά διαπιστώνεται ότι η κατάσταση στον ΧΥΤΑ Φυλής είναι καταρχήν επικίνδυνη στα “στραγγίσματα” και μετά στην ατμοσφαιρική ρύπανση που θα πραγματοποιήσει το ΠΑΚΟΕ μετρήσεις την επόμενη εβδομάδα 26/27-03-2019 σε συνεργασία με την επιτροπή αγώνα Φυλής θα αποκαλυφθεί ότι χρόνια τώρα οι κάτοικοι υποφέρουν και η περιοχή έπρεπε  να έχει χαρακτηριστεί ρυπασμένη. Ακολουθούν συνημμένα πίνακες αποτελεσμάτων.

                                                                         ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ

Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Φυσικοχημικών Αναλύσεων νερό βρύσης ή αποβλήτων 5/2/2019.

Αρ. Δείγματος Κωδικοί Εργαστηρίου ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ Στοιχεία
Θερμοκρασία οC pH Διαλυμένο οξυγόνο mg/L Αγωγιμότητα mS/cm-1   Θολεροτητα NTU
1 1358 Αττική. Γραμματικό.   Λεωφόρος Γραμματικού 27. Συπερμάρκετ 19,8 8,11 5,1 1,3 1
2 1359 Αττική. Γραμματικό.   Λεωφόρος Γραμματικού. Φούρνος 19,3 8,24 5,1 1,7 2
3 1360 Άνω Λιόσια. ΧΥΤΑ. Κοντά  στην Πύλη   19,5 8,36 4,7 5,1 2
4 1361 Άνω Λιόσια. ΧΥΤΑ. Φρεάτιο κοντά  στην Πύλη 19,1 8,42 5,5 7,7 11
Επιτρεπόμενα όρια :  σύμφωνα με την Αριθ 630/2007   6,5-9,5 >7 <5 στους 20oC <1

Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Φυσικοχημικών Αναλύσεων σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης  ή αποβλήτων 5/2/2019.

Αρ. Δείγματος Κωδικοί Εργαστηρίου ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ Συγκέντρωση
Φωσφορικών  (ΡΟ4) (mg/L) Νιτρικών NO3(mg/L) Οξειδωσιμότητα (COD) mg  O2 / L
1 1358 Αττική. Γραμματικό.   Λεωφόρος Γραμματικού 27. Σούπερ μάρκετ 0,031 0,91 6
2 1359 Αττική. Γραμματικό.   Λεωφόρος Γραμματικού. 0,008 0,543 123
3 1360 Άνω Λιόσια. ΧΥΤΑ. Κοντά  στην Πύλη   0,012 0,270 39
4 1361 Άνω Λιόσια. ΧΥΤΑ. Φρεάτιο κοντά  στην Πύλη 0,79 3,77 575
Επιτρεπόμενα όρια :  σύμφωνα με την 630/2007 2 50 10 ή 125 (4)

Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και αποτελεσμάτων μικροβιολογικών αναλύσεων σε νερά ανθρώπινης κατανάλωσης και απόβλητα  από Γραμματικό και Άνω Λιόσια Αττικής.  ( 05 / 02 / 2019).

Αρ. Δείγματος Κωδικοί Εργαστηρίου Θέση δειγματοληψίας ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ  cfu/ 100 ml
Κολοβακτηρίδια κοπράνων E. coli Εντερόκοκκοι Ps. aeruginosa
1 1358 Αττική. Γραμματικό.   Λεωφόρος Γραμματικού 27. Σούπερ μάρκετ 0 0 0 0
2 1359 Αττική. Γραμματικό.   Λεωφόρος Γραμματικού. 0 0 0 0
3 1360 Άνω Λιόσια. ΧΥΤΑ. Κοντά  στην Πύλη   2 0 0 0
4 1361 Άνω Λιόσια. ΧΥΤΑ. Φρεάτιο κοντά  στην Πύλη.       17 20 8 0
Επιτρεπόμενα όρια : αριθμός cfu /100ml νερού, σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015). Για την Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (ΚΥΑ 39381 Αρ. Φύλλου 3282. 19/09/ 2017) 0 0 0 0