Έρευνα  : Καταγραφή και αξιολόγηση των ελληνικών ΜΚΟ με στόχο την ανάδειξη της συμβολής τους στην ελληνική κοινωνία ,την ανάδειξη καλών πρακτικών ,την ενδυνάμωση και την προβολή του τομέα και της προσφοράς του.

Έμφαση δόθηκε κυρίως σε ποσοτικά στοιχεία καθώς κρίνονται λιγότερο αμφισβητήσιμα. Η συλλογή στοιχείων πραγματοποιήθηκε από συμπλήρωση ερωτηματολογίων από τους συμμετέχοντες .Τα στοιχεία σύμφωνα με τα οποία

έγινε η αξιολόγηση ήταν η αποτελεσματικότητα ,η οργανωτική ικανότητα και η

διαφάνεια .Από τα στοιχεία αυτά προέκυψε αξιολόγηση των ΜΚΟ και με βάση τους

βαθμούς που συγκέντρωσαν από κάθε κατηγορία βαθμολογήθηκαν με ένα

εως τέσσερα αστέρια .Η αξιολόγηση αυτή δε σχετίζεται με καμία προσπάθεια

ρύθμισης της λειτουργίας των ΜΚΟ.

Από τις 422 οργανώσεις που αναφέρονται στην Ελλάδα ,οι 189 επιβεβαίωσαν τη

συμμετοχή τους στην έρευνα  και οι 157 ολοκλήρωσαν την αξιολόγηση δίνοντας

όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έρευνα .Διάρκεια έρευνας : Μάρτιος2012-

Νοέμβριος 2015.

Αποτελέσματα έρευνας :2 στις 3 δραστηριοποιούνται σε έως 3 διαφορετικούς

τομείς .Τόσο το προσωπικό όσο και ο αριθμός των εθελοντών που δραστηριο-

ποιούνται στις ΜΚΟ έχουν αυξηθεί από το 2011 ως το 2013.Συγκρίνοντας

το σύνολο των εργαζομένων με τον αριθμό των ΜΚΟ προκύπτει ότι ο αριθμός

απασχολούμενων στις ΜΚΟ ξεπερνά τον αριθμό προσωπικού μεγάλων

εταιρειών όπως Lidl,Jumbo κλπ. Αντίστοιχα  ,ο κύκλος εργασιών τους είναι

μεγαλύτερος από αυτόν του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ή του Αττικό Μετρό.

Από την αξιολόγηση των 157 συμμετοχόντων ΜΚΟ καμία δεν ανήκε στην κατηγορία

του 1 αστεριού  (χαμηλότερη κατηγορία ) ,48 ανήκαν στην κατηγορία των 2 αστέρων,

η πλειοψηφία (87) ανήκε στην κατηγορία των 3 αστέρων και 22 ανήκαν στην υψηλότερη κατηγορία των 4 αστέρων .

Στον τομέα του Περιβάλλοντος η πλειοψηφία των ΜΚΟ αξιολογήθηκε με 3 αστέρια.

Τα καλύτερα αποτελέσματα από την αξιολόγηση των ΜΚΟ στους τομείς της αποτε-

λεσματικότητας  ,οργανωτικής ικανότητας και διαφάνειας  παρατηρήθηκαν ως προς

την αποτελεσματικότητα των ΜΚΟ ενώ  οι χαμηλότερες αξιολογήσεις ήταν στον τομέα

της διαφάνειας. Αναλυτικά αποτελέσματα της αξιολόγησης θα δοθούν στην κάθε

συμμετέχουσα ΜΚΟ με ηλεκτρονικό μήνυμα και όλα τα στοιχεία της έρευνας θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο.

 

Χουλάρας Αστέριοςethelontis-aimodotis1

Πετρόπουλος Γ.

Τραγάκης ,Δημοσιογράφος ,Καθ.Δημοκρίτειου Παν.Θράκης