Τεχνολογιες-νερο

Προγράμματα και διαπλοκή

Το ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ είχε αιτηθεί την συμμετοχή του στο Πρόγραμμα «Αύξηση της γνώσης και ενημέρωσης σχετικά με την ολοκληρωμένη θαλάσσια και νησιωτική πολιτική με παράλληλη προστασία και διαχείριση των παράκτιων περιοχών σε τέσσερα νησιά των Κυκλάδων (Σαντορίνη, Μύκονος, Άνδρος, Νάξος)», που φορέας διαχείρισης ήταν το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Ενέργειας & Περιβάλλοντος, Μονάδα Α’ : Συντονισμού & Αξιολόγησης της Εφαρμογής Περιβαλλοντικών Πολιτικών

Σε αυτό το πρόγραμμα σύμφωνα και με το άρθρο 4 μπορούσαν να συμμετάσχουν μεταξύ άλλων και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.

Το ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ως συμπεριλαμβανόμενη στον κατάλογο των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων ορθά προέβη στην υποβολή της αίτησης. Με έκπληξη όμως λάβαμε απάντηση στις 17/7/2015 με την οποία απορρίφθηκε η αίτησή μας με την αιτιολογία ότι δεν πληρούμε τις προϋποθέσεις του όρου 4 του Προγράμματος, όπου αναφέρεται ότι δεν μπορούν να συμμετέχουν ιδιωτικές Εταιρίες. Ουσιαστικά δηλαδή θεωρήθηκε ότι το ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ είναι ιδιωτική εταιρία.προγραμματα και διαπλοκή

Στείλαμε την από 20-7-2015 ένστασή μας με την οποία αναφέραμε πως επ’  ουδενί δεν μπορούμε να θεωρηθούμε Ιδιωτική Εταιρία γιατί αποτελούμε Μη Κυβερνητικό Οργανισμό, και τότε λάβαμε την από 3-8-2015 απάντηση με την οποία αναφέρονταν πως αν και θεωρούμαστε ΜΚΟ εντούτοις δεν μπορούμε να συμμετάσχουμε.

Η πλήρης αντίφαση ανάμεσα σε δυο απαντήσεις του ιδίου φορέα. Προς τούτο και εξοργισμένοι αποστείλαμε την κατωτέρω Καταγγελία μας:

 

 

ΠΡΟΣ: Κα Χρυσούλα Κούρτελη

Προϊσταμένη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑ

 

Κοιν: 1. Γραφείο Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα

  1. Γραφείο Αντιπροέδρου κ. Ιωάννη Δραγασάκη
  2. Γραφείο Υπουργού ΠΑΠΕΝ. Κ. Πάνου Σκουρλέτη
  3. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργό ΠΑΠΕΝ κ. Ιωάννη Τσιρώνη
  4. Γραφείο OLAF

 

ΘΕΜΑ: ΕΝΣΤΑΣΗ, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

 

Κυρία Κούρτελη,

 

Με την από 03.08.2015 και με αριθμό πρωτοκόλλου 140820, που μας κοινοποιήθηκε κατόπιν δική μας απαίτησης, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της εταιρίας μας, με έκπληξη διαπιστώσαμε την παράνομη και παράτυπη απόρριψη της ένστασής μας αναφορικά με την υποβληθείσα αίτησή μας Πρόταση- Πράξη με τίτλο «Αύξηση της γνώσης και ενημέρωσης σχετικά με την ολοκληρωμένη θαλάσσια και νησιωτική πολιτική με παράλληλη προστασία και διαχείριση των παράκτιων περιοχών σε τέσσερα νησιά των Κυκλάδων (Σαντορίνη, Μύκονος, Άνδρος, Νάξος)», που υποβλήθηκε από την εταιρία μας ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της ανοιχτής πρόσκλησης GR02.03 του Προγράμματος GR02.

Στην από 28-11-2014 και με αρ. πρωτοκ. ΟΙΚ 156133 Ανοικτή Πρόσκληση και στο άρθρο 4 αυτής αναφέρεται με σαφήνεια ποιοι μπορούν να έχουν ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Στην παράγραφο 4.1 αναγράφεται ότι «Δικαίωμα συμμετοχής έχουν εθνικές, περιφερειακές, και τοπικές αρχές, ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα, Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν εντός των Ελληνικών γεωγραφικών συνόρων προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος»

Στην δε παράγραφο 4.3 αναφέρεται «Ιδιωτικές Εταιρίες δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση».

 

Η εταιρία μας αποτελεί Μη Κυβερνητική Οργάνωση όπως αναφέρεται και στον καταστατικό της σκοπό είναι Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία με σκοπό την προαγωγή του δημόσιου συμφέροντος και είναι πιστοποιημένη Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Σε καμία δε περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ανήκει σε Ιδιωτική Εταιρία.

Στην απάντηση που λάβαμε αναφέρεται «Ο Φορέας Υλοποίησης  ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ, ανεξαρτήτως του ότι εντάσσεται στις ΜΚΟ……».

Ουσιαστικά δηλαδή αποδέχεστε ότι αποτελούμε ΜΚΟ, και επομένως δεν είμαστε Ιδιωτική Εταιρία καθώς έχουμε συσταθεί ως Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία που δεν έχει κέρδη και δεν διανέμει κέρδη στους συμμετέχοντες σε αυτή, επομένως δεν ανήκουμε στις Ιδιωτικές Εταιρίες και κακώς απορρίφθηκε η αίτησή μας με αυτό το λανθασμένο  και αντιφατικό σκεπτικό.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Επιφυλασσόμενοι παντός νομίμου δικαιώματός μας

ΖΗΤΑΜΕ

Την άμεση ανάκληση της με αριθμό πρωτοκ. 140820/3-8-2015 απόφασής σας και την ένταξη της πρότασής μας στο πρόγραμμα.

 

Με εκτίμηση

Για την ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ

Παναγιώτης Χριστοδουλάκης

Πρόεδρος