ΟΔΗΓΙΑ 2008/98/ΕΚ/4042/2012

Η οδηγία και ο νόμος πρέπει να επικαιροποιηθούν όχι με στοιχεία του 2011 αλλά με τουλάχιστον στοιχεία του 2015, οπότε και οι στόχοι-ορόσημα θα είναι διαφορετικοί, όπως για παράδειγμα η λέξη “δραστικά” να πάρει αριθμό, καθώς και ο αριθμός 50% να βαίνει συνεχώς αυξανόμενος, εάν βέβαια θέλουμε να δούμε πρόοδο στο αντικείμενο και το 30% να γίνει 10%. Αυτοί πρέπει να είναι οι στόχοι –όπως περιγράφονται παρακάτω: Η εθνική πολιτική για τα απόβλητα είναι προσανατολισμένη στους έξης στόχους-ορόσημα για το 2020: τα κατά κεφαλή παραγόμενα απόβλητα να έχουν μειωθεί δραστικά, η προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση με χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων-βιοαποβλήτων να εφαρμόζεται στο 50% του συνόλου των ΑΣΑ, η ανάκτηση ενέργειας να αποτελεί συμπληρωματική μορφή διαχείρισης, όταν έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια κάθε άλλου είδους ανάκτησης και η υγειονομική να ταφή αποτελεί την τελευταία επιλογή και να έχει περιοριστεί σε λιγότερο από το 30% του συνόλου των ΑΣΑ.

Οι άξονες της πολιτικής και οι στρατηγικές που προτείνονται είναι ευχολόγια και η επίτευξη του σχεδόν αδύνατη.

Το ΠΑΚΟΕ, με την εμπειρία των 36 χρόνων (www.pakoe.gr) πάνω στα ζητήματα της προστασίας του περιβάλλοντος και του καταναλωτή προτείνει:

Α. Την κατάργηση των υφιστάμενων δομών συντήρησης του συστήματος διαχείρισης των αποβλήτων (κρατικών και ιδιωτικών), την αναμόρφωση τους και την δυνατότητα δια ψήφου του ελέγχου από φορείς της κοινωνίας των πολιτών.

Β. Την καθημερινή πιστοποίηση των όποιων δράσεων από μηχανισμούς ελέγχου που πραγματικά θα υπηρετούν τον πολίτη και όχι τους κομματάρχες-πολιτικούς.

Γ. Την δημιουργία μονάδων ανακύκλωσης στην πηγή και ΚΔΑΥ, καθώς και μονάδες κομποστοποίησης αποδεδειγμένα βιώσιμων και περιβαλλοντικά λειτουργικών.

Δ. Αντιμετώπιση κατά ομάδων περιφερειών των βιομηχανικών και γεωργικών αποβλήτων με ελεγχόμενο σύστημα όπως προαναφέρεται.

Ε. Την εφαρμογή σε όλα τα επίπεδα της αρχής “ τα σκουπίδια δεν είναι για πέταμα”