Συνεργάτες και στη διαχείριση των αποβλήτων θα είναι Η ΔΕΗ και η ΤΕΡΝΑ καθώς η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε ότι δεν τίθεται θέμα, λόγω της δραστηριοποίησης και των δύο εταιρειών ως ανταγωνιστές στον τομέα της ενέργειας.

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ εισέρχεται στην “Waste cyclo Υπηρεσίες Διαχείρισης Αποβλήτων Α.Ε.»  μέτοχος της οποίας είναι και η ΔΕΗ στη θέση της URBASER S.A.

Η συνεργασία τελεί υπο τους όρους να μην υπάρξει συνεργασία των δύο εταιρειών σε τομείς παραγωγής ενέργειας και ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών που μπορεί να βλάψουν την ελεύθερη αγορά και τον ανταγωνισμό, ενώ θ αναπτύξουν αυτόνομα συστήματα λειτουργίας, έτσι ώστε να μην υπάρξει  αθέμιτος ανταγωνισμός.