Όλα τα έλαια που μπορούν να καταναλωθούν, σε ρευστή κατάσταση (ελαιόλαδα, πυρηνέλαια και σπορέλαια) επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά, πλην του τελικού καταναλωτή, σε χύμα μορφή, από τις επιχειρήσεις παραγωγής τους και χονδρικής διακίνησής τους.

1. Η χύμα εμπορία και διακίνηση των προϊόντων αυτών, γίνεται υποχρεωτικά με:

α. περιέκτες από υλικό που προορίζεται να έρθει σε επαφή με τρόφιμα σύμφωνα με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2004 «Σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και με την κατάργηση των οδηγιών 80/590/ΕΟΚ και 89/109/ΕΟΚ», και

β. Βυτιοφόρο οχήματα κατάλληλα για τη διακίνηση τροφίμων, σύμφωνα με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) Αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 «για την υγιεινή των τροφίμων». Η περίπτωση αυτή (β) ισχύει μόνο για την εμπορία και διακίνηση των προϊόντων αυτών από τις παραγωγικές επιχειρήσεις.

2. Οι περιέκτες με τους οποίους διατίθενται τα έλαια της παραγράφου 1, πρέπει να είναι ασφαλισμένοι με διακριτική σφρα­γίδα ή σφραγιζόμενο πώμα του συσκευαστή, κατά τρόπο ώστε η εξαγωγή του περιεχομένου τους να μην είναι δυνατή, παρά μόνο με διάρρηξη τους ή με καταστροφή της ασφαλιστικής σφραγίδας ή του πώματος τους.

3. Και στις δύο βάσεις των περιεκτών, πρέπει να αναγράφεται με ισομεγέθη κεφαλαία ευδιάκριτα και ανεξίτηλα γράμματα ύψους τουλάχιστον πέντε (5) εκατοστών του μέτρου, η ονομασία του περιεχομένου ελαίου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και με όμοια γράμματα ύψους τουλάχιστον 2 εκατοστών του μέτρου, η επωνυμία και η ακριβής διεύθυνση του προμηθευτή (παραγωγός, ελαιοτριβείο, εργοστάσιο).

4. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (€2.000) ανά παράβαση.

 

Το έργο αυτό μας θυμίζει πριν από 10 χρόνια την Ισπανία με τα ορυκτέλαια που διατέθησαν ως κανονικά εδώδιμα έλαια. Αποτέλεσμα; 2000 άνθρωποι πέθαναν; Ε και λοιπόν! Θα πουν αυτοί που θυσιάζουν ανθρώπινες ζωές στον βωμό υπερκέρδους.