ΣΤΟΝ  ΑΡΙΘΜΟ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  ΤΗΣ  ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΙΒΑΝ  GR 1001106570000065748000521

ΟΠΟΙΟ  ΠΟΣΟ  ΜΠΟΡΕΙΤΕ  ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΑΣ  ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  70  ΕΥΡΩ